BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krysiak Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zastosowanie modelu opcyjnego do szacowania ryzyka kredytowego na podstawie informacji z rynku kapitałowego
Application of Option Model for Credit Risk Assessment Based on Data Taken from Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 369-380, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Ryzyko kredytowe, Rynek kapitałowy, Opcje, Wartość przedsiębiorstwa
Credit risk, Capital market, Options, Enterprise value
Note
summ.
Abstract
Szerokie wykorzystanie modelu opcyjnego do szacowania ryzyka kredytowego w świecie' skłania do rozważania różnych możliwości wykorzystania tego podejścia w Polsce. W prezentowanej pracy autor przeanalizuje możliwości wykorzystania modelu opcyjnego do szacowania ryzyka kredytowego na podstawie informacji o spółkach dostępnych na rynku kapitałowym. Szacowanie ryzyka kredytowego metodą opcyjną jest szerokim zagadnieniem, dlatego w ramach pracy problem został tylko zasygnalizowany. Oprócz rozważań teoretycznych zostanie przedstawiona część badawcza obejmująca budowę modelu przygotowanego na podstawie informacji giełdowych, służącego do szacowania ryzyka kredytowego portfeli kredytowych banków. Ze względu na ramy pracy proces szacowania ryzyka dla konkretnych zaangażowań banku został pominięty. Głównym celem pracy będzie przeanalizowanie możliwości budowy modelu wartości firmy w oparciu o metodę opcyjną, do szacowania ryzyka kredytowego w praktyce banków w Polsce. (fragment tekstu)

Very extensive application of option model for credit risk assessment in the world challenges to utilize this approach in Poland. In the presented paper author considers application of the option model based on data taken from stock exchange. First part of the paper delivers the theoretical considerations and assumptions. Empirical part involves process concluding with model of the company value profiles for different branches. To derive model first calculations of company value and standard deviation of the value were performed for almost 200 companies traded on Warsaw stock exchange. Based on above calculations regression analysis was performed which delivered two regression lines. One was regression value to EBITDA and the second was standard deviation of the value to value of the company divided by total balance minus equity. Regression analysis delivered finally promising results due to high Pearson coefficients for almost all branches.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Back F., Scholes M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81, s.637-653.
 2. Brach M.A. (2003). Real Options in practice, Wiley & Sons. New Jersey.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J. (2000) Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, John Willey and Sons, New York.
 4. Copeland T. (2003). Valuation in practice, [w:] red. Keuleneer L., Verhoog W., Recent Trends in Valuation, John Wiley & Sons.
 5. Das S. (2000). Credit Derivatives and Credit Linked Notes, John Wiley&Sons, New York.
 6. Damodaran A. (2002). Investment Valuation, John Wiley & Sons, New York.
 7. Deventer D.R., Imai K. (2003). Credit risk models & the Basel Accords, John Wiley &Sons, Singapore.
 8. Gajdka J. (2001). Wykorzystanie modeli z zakresu wyceny opcji do szacowania wartości aktywów i pasywów, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Duraja, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock-Łódź.
 9. Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł. (2001). Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG-Press. Warszawa.
 10. Glantz M. (2002). Managing bank risk, Academic Press, San Diego, California, USA.
 11. Jajuga K. (2003). Wartość i ryzyko przedsiębiorstwa a informacje finansowe - niektóre współczesne problemy, [w:] Zarządzanie Finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, T. 1, red. D. Zarzecki, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Jajuga K. (2003). O systematyzacji modeli ryzyka kredytowego. AE Poznań.
 13. Kasiewicz S., Mączyńska E. (1999). Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie Wartością Firmy, Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Hermana i Andrzeja Szablewskiego, Poltext, Warszawa.
 14. Kasiewicz S. (2003). Epidemiologiczny model wyceny spółek internetowych, [w:] Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Kasiewicza i Leszka Pawłowicza, CeDeWu, Warszawa.
 15. Keuleneer L., Verhoog W. (2003). Recent Trends in Valuation, John Wiley & Sons.
 16. Krysiak Z. (2000). Zasady modelowania wartości firmy. Rynek Kapitałowy Nr 8/116 s. 64.
 17. Krysiak Z. (2000). Wartość firmy - nowoczesne narządzie decyzyjne. Rynek Kapitałowy Nr 9/117 s. 44.
 18. Krysiak Z. (2000). Analiza symulacyjna - narządzie do poprawnego wyznaczania wartości firmy, Nasz Rynek Kapitałowy Nr 11/119 s, 68.
 19. Krysiak Z. (2001). Wycena Wartości firmy jako narządzie do pomiaru ryzyka kredytowego, Rynek Terminowy Nr 11 s. 20.
 20. Krysiak Z. (2003). Zastosowanie opcyjnego modelu wyceny firmy do szacowania ryzyka kredytowego - uwarunkowania i szansa rozwoju w Polsce, [w:] Zarządzanie Finansami -mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, T. 1, red. D. Zarzecki, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 21. Krysiak Z. (2003). Ryzyko a koszt kapitału w opcyjnym modelu wyceny firmy, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Duraja. Uniwersytet Łódzki, Łódź - Płock.
 22. Krysiak Z. (2004). Zastosowanie opcyjnego modelu firmy w pomiarze efektywności, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Bielińskiego, CeDeWu. Warszawa.
 23. Krysiak Z. (2004). Szacowanie ryzyka kredytowego firm budowlanych z wykorzystaniem modelu opcyjnego, [w:] Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych, praca zbiorowa pod redakcją naukową Krzysztofa Jajugi i Zbigniewa Krysiaka, Związek Banków Polskich, Warszawa.
 24. Krysiak Z.(2004). Monitorowanie ryzyka kredytowego spółek publicznych z wykorzystaniem modelu opcyjnego, [w:] Zarządzanie Finansami - finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, T. II, red. D. Zarzecki, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 25. Malinowska U., (2001). Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa.
 26. Nowakowski J., Jagiełło R. (2001). Wybrane modele oceny ryzyka kredytowego, [w:] Banki w Polsce - wyzwania i tendencje rozwojowe. Praca zbiorowa pod redakcją Władysława L. Jaworskiego, Poltext, Warszawa.
 27. Pereiro L.E. (2002). Valuation of Companies in Emerging Markets, John Wiley&Sons, New York.
 28. Saunders A., Linda A., (2002). Credit Risk Measurements, John Wiley&Sons, New York.
 29. Schroeck G. (2002) Risk management and value creation in financial institutions, John Wiley&Sons, New York.
 30. Smithson Ch. (2003) Credit portfolio management, John Wiley&Sons, New Jersey.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu