BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiełkowska Marta (Uniwersytet Warszawski)
Title
Kryzys demograficzny i jego konsekwencje dla rynku pracy
The Demographic Crisis and its Consequences for the Labour Market
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (4), s. 33-45, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Demografia, Starzenie się społeczeństw, Podaż pracy, Aktywność zawodowa ludności, Wiek emerytalny, Polityka rodzinna, Rynek pracy
Demography, Ageing of the population, Labour supply, Activity rate of population, Retirement age, Family policy, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Starzenie się społeczeństw europejskich, związane z drugim przejściem demograficznym, jest procesem powodującym w skali masowej trwałą, radykalną zmianę struktur wieku ludności. Mimo że Polska (na tle Europy) nadal jest krajem stosunkowo młodym demograficznie, w niedalekiej przyszłości będzie jednym z krajów demograficznie najstarszych. Konsekwencje zmian, których apogeum nastąpi w najbliższych dekadach, będą odczuwalne niemal we wszystkich dziedzinach życia społecznego i będą miały wpływ na kondycję makroekonomiczną kraju oraz na niemal wszystkie obszary działania państwa. W niniejszym artykule omówiono zachodzące procesy oraz ich wpływ na sytuację na rynku pracy (znaczne zmniejszenie się podaży pracy, starzenie się zasobów pracy, wzrost obciążenia demograficznego ludnością w wieku poprodukcyjnym). Głównym celem artykułu jest przedstawienie wybranych propozycji rozwiązań, które mogą skutkować lepszym przystosowaniem rynku pracy do nowego porządku demograficznego. Przede wszystkim uwaga skoncentrowana jest na kwestii zwiększania aktywności zawodowej ludności poprzez zaktywizowanie grup społecznych, których potencjał jest wykorzystywany w niewystarczającym stopniu (kobiet, ludności wiejskiej, osób w wieku przedemerytalnym oraz osób niepełnosprawnych). Krótko omówiono również pozostałe działania, które - tworząc spójny system reform - mogą wpłynąć na zmniejszenie negatywnych skutków zmian demograficznych: skuteczna polityka rodzinna, zrównanie i dalsze przesunięcie wieku emerytalnego, skuteczna polityka migracyjna oraz działania pozwalające na przystosowanie się rynku pracy do starzejących się zasobów pracy. (abstrakt oryginalny)

Ageing European societies, connected with the Second Demographic Transition, it is process causing in the mass scale the durable, radical change of age structures of the population. Although Poland still is demographically the comparatively young country (on the background of Europe), it will be one of the oldest in the near future. The consequences of the changes that climax will happen the closest decades will be perceptible in almost all fields of the social life. They will have the influence on the macroeconomic shape of the country and on almost all areas of the activity of the state. In the present article the labour market changes are discussed in regard to: significant decline of the labour supply, ageing the working-age population, the growth of the elderly dependency. The main aim of the article is the review of the selected solutions that could be effective for better adaptation of the national labour market to the new demographic situation. The attention is concentrated on the matter of enlargement of the activity of such groups as women, rural population, employees in the pre- retirement age, handicapped persons. There are other solutions the author took into consideration: effective family policy, change in the retirement age, effective migration policy and other activities allowing to adapt the labour market to the aging labour supplies. They - creating the coherent system of reforms - are considered as the activities that could decrease of the negative results of demographic changes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies, European Commission, "European Economy" 2011/4.
 2. Chmieliński P., Ludność wiejska na rynku pracy. Zarobkowanie, bezrobocie, przedsiębiorczość i praca za granicą w latach 2005-2011, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej, Warszawa 2013.
 3. Gmurczyk J., Flexicurity w Danii i Polsce - wnioski i rekomendacje, Instytut Obywatelski, Warszawa 2012, http://www.instytutobywatelski.pl/wpcontent/uploads/2012/10/Flexicurity_w-_Danii_i_Polsce.pdf (dostęp: 30.09.2013).
 4. Góra M., Skutki "śmierci" Świętego Mikołaja, "Forbes" 29.12.2011, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Oko-na-Polske/skutki--smierci--swietegomikolaja,22879,1 (dn. 30.09.2013).
 5. Jóźwiak J., Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce, [w:] Zeszyty demograficzne, część 1: Rynek pracy wobec zmian demograficznych, red. M. Kiełkowska, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
 6. van de Kaa D.J., Europe's Second Demographic Transition, "Population Bulletin" 42/1 (1987).
 7. Kiełkowska M., Wobec demograficznego kryzysu, "Instytut Idei" 2013/2.
 8. Kiełkowska M., Wprowadzenie, [w:] Zeszyty demograficzne, część 1: Rynek pracy wobec zmian demograficznych, red. M. Kiełkowska, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
 9. Labour Market Development in Europe 2012, European Commission, "European Economy" 2012/5.
 10. Lanzieri G., The greying of the baby boomers. A century-long view of ageing in European populations, Eurostat, "Statistics in focus" 2011/23.
 11. Poznańska D., System finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce. Wnioski dla efektywności finansów publicznych, Narodowy Bank Polski, "Materiały i Studia" 2003/157.
 12. Strzelecki P., Czy Polska jest skazana na spadek podaży pracy w przyszłości? - wyniki analizy wrażliwości założeń prognoz długookresowych, "Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH" 2012/24.
 13. Strzelecki P., Kotowska I.E., Rynek Pracy, [w:] Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 14. Szatur-Jaworska B., Czy starzenie się ludności krajów UE może być szansą, czy musi być hamulcem rozwoju? Wystąpienia panelistów podczas II Kongresu Demograficznego, [w:] Polska w Europie - Przyszłość demograficzna, red. Z. Strzelecki, A. Potrykowska, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
 15. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2011-2012, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
 16. Zeszyty demograficzne, część 1: Rynek pracy wobec zmian demograficznych, red. M. Kiełkowska, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu