BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kud Krzysztof (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Woźniak Marian (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Percepcja środowiskowych czynników jakości życia na obszarach wiejskich w województwie podkarpackim
Environmental Factors Affecting the Quality of Life in Rural Areas on the Example of Podkarpacie Region
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (4), s. 63-74, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Standard życia, Jakość życia, Ocena jakości życia, Poziom życia, Obszary wiejskie
Standard of living, Quality of life, Life quality assessment, Living standard, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstract
Jakość życia najczęściej interpretowana jest jako stopień zaspokojenia materialnych oraz duchowych potrzeb człowieka. Kształtowana jest przez wiele czynników, z których za najważniejsze uważa się: sytuację mieszkaniową, bezpieczeństwo zatrudnienia, ochronę zdrowia i życia, możliwość uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, dostęp do kultury, dostęp do placówek handlowych, stan infrastruktury technicznej czy stopień zaspokojenia indywidualnych potrzeb. Wieś, przechodząc zmiany związane z postępem cywilizacyjnym, powinna odejść od przypisanych jej w przeszłości stereotypów identyfikujących ją wyłącznie z produkcją rolniczą. Obecnie wieś, oprócz wytwarzania i dostarczania żywności, spełnia także wiele innych funkcji związanych z ochroną i kształtowaniem krajobrazu i bioróżnorodności, kształtowaniem gospodarki wodnej, zachowaniem wartości dziedzictwa kulturowego tych obszarów. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r. wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. Na subiektywne poczucie jakości życia mogą mieć wpływ takie czynniki jak płeć, wiek osoby, a także kontekst społeczny wynikający na przykład z turystycznego charakteru gminy lub jej położenia względem miast. Wyniki analizowano w podziale na gminy zlokalizowane w pobliżu miast, oddalone od miast oraz gminy o charakterze turystycznym. W gminach oddalonych od miast doceniano wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz czystość środowiska naturalnego, w gminach zlokalizowanych w pobliżu miast zaś podkreślano jakość sieci dróg, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wiejski rynek pracy. W gminach zlokalizowanych z dala od miast obserwowano mniej różnic w ocenie czynników środowiska, co może świadczyć o lokalnej jednolitości postrzegania świata. (abstrakt oryginalny)

Quality of life of residents, of both urban and rural areas, is shaped by many factors, of which the most important are: the housing situation, employment, protection of life and health, the possibility of learning and skills development, access to culture, access to retail outlets, the state of technical infrastructure and degree of satisfaction of individual needs. Currently, the village, in addition to the preparation and delivery of food, has other features related to the protection and shaping the landscape and biodiversity, evolution of water management, conservation of cultural heritage of these areas. The article presents the results of a survey carried out in 2011 among residents of rural areas of Podkarpacie. The subjective sense of quality of life may be affected by such factors as gender, age of the person, but also the social context resulting for example from the tourist nature of the community and its position relative to the cities. The results were analyzed, broken down by municipality located near the city, away from the cities and municipalities of a tourist. The municipalities are far from towns underestimated the value of agricultural production and the purity of the environment, and the communities located near the cities emphasized the quality of roads, sewerage and water supply and rural labor market. The communities are located away from the city observed fewer differences in evaluation of environmental factors, which may indicate local consistency of seeing the world.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys T., Czaja S., Badania nad Zrównoważonym Rozwojem w Polskich Ośrodkach Naukowych, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 2. Forum Debaty Publicznej, Polska wieś 2012. Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju, "Biuletyn Forum Debaty Publicznej" 2013/23, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
 3. Grygiel P., Grzesik A., Społeczno-gospodarcza kondycja województwa Podkarpackiego na tle kraju, [w:] Województwo podkarpackie na początku XXI wieku. Studia socjologiczne, red. M. Malikowski, MANA, Rzeszów 2003.
 4. Kłodziński M., Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach UE, SGGW, Warszawa 1996.
 5. Kobiałka A., Rola gminy w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne, red. M. Adamowicz, t. I, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2003.
 6. Kud K., Woźniak L., Proekologiczna restrukturyzacja gospodarki żywnościowej jako czynnik innowacji, "Prace Nauk. AE we Wrocławiu" 2004/1030, s. 608- 614.
 7. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka. Teoria i zadania, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 8. Papuziński A., Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju - wprowadzenie, "Problemy Ekorozwoju" 1/2 (2006).
 9. Piontek F., Piontek B., Najlepsze dostępne techniki (BAT) i Mnożnik Cztery dla zapewnienia ochrony środowiska, "Rocznik Ochrony Środowiska", Wydawnictwo Środowisko-Pomorskiego Tow. Nauk. Ochr. Środ., t. IV, Koszalin 2002.
 10. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego 2011, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2012.
 11. Rutkowski J., Jak badać jakość życia, "Wiadomości Statystyczne" 1988/5.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu