BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuder Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Ewolucja wybranych regulacji rynku pracy - analiza porównawcza rozwiązań amerykańskich na tle rozwiązań europejskich
Evolution of Some of the Labour Market Regulations - Comparative Analysis of American Solutions Against European Solutions
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (4), s. 75-95, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Prawo pracy, Polityka zatrudnienia, Analiza porównawcza, Ustawodawstwo pracy, Rynek pracy
Labour law, Employment policy, Comparative analysis, Labour legislation, Labour market
Note
streszcz., summ.
Country
Europa, Stany Zjednoczone Ameryki
Europe, United States of America (USA)
Abstract
W opracowaniu omówiono kierunki zmian w procesie legislacyjnym określającym stosunki pracy w danej gospodarce. W odniesieniu do instytucji rynku pracy skupiono się przede wszystkim na poziomie ochrony zatrudnienia oraz na roli związków zawodowych. Analizę przeprowadzono w stosunku do następujących krajów: Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz reprezentantów Unii Europejskiej - Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Przyjętą hipotezą badawczą jest twierdzenie, że regulacje rynku pracy w Stanach Zjednoczonych mają mniej restrykcyjny charakter niż w wybranych krajach Unii Europejskiej, co wpływa na uelastycznienie tego rynku pracy i jego szybsze dostosowania (mierzone stopą bezrobocia). Do weryfikacji tej hipotezy posłużyła metoda polegająca na analizie podstawowych zmian w regulacjach rynku pracy wybranych przedstawicieli Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Celem artykułu jest zatem prześledzenie kierunków zmian w procesie legislacyjnym prawa pracy i skonfrontowanie ich ze sobą w celu zweryfikowania postawionej hipotezy badawczej. Praca składa się z pięciu części. W pierwszej z nich mowa jest o liberalnym charakterze regulacji rynku pracy w Stanach Zjednoczonych - analiza ta stanowi tło do porównań z krajami europejskimi. Część druga opracowania traktuje o negocjacjach i zasadzie współdecydowania jako podstawowych cechach stosunków pracy w Niemczech. W kolejnym punkcie skupiono się na zmianach legislacyjnych usztywniających rynek pracy w ostatnich dwóch dekadach w Wielkiej Brytanii. Część czwarta omawia wspólny kierunek ewolucji prawa pracy w Unii Europejskiej i we Francji. Następnie w kolejnym punkcie mowa jest o współczesnych próbach uelastycznienia włoskiego rynku pracy zmianami legislacyjnymi. Pracę zamyka próba skonfrontowania amerykańskiego modelu z modelem europejskim. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses trends in the legislative process of defining relations in the economy. With regard to labor market institutions attention has been focused primarily on the level of employment protection and the role of trade unions. The analysis was conducted in relation to the following countries: the United States of America and representatives of the European Union: Germany, Great Britain, France and Italy. The hypothesis of the research is the assertion that labor market regulations in the United States are less restrictive than is the case in some European Union countries, which affects the flexibility of the labor market and its rapid adaptation (as measured by the unemployment rate). For the verification of that hypothesis was used method as the analysis of basic changes in the regulation of the labor market the elected representatives of the European Union and the United States. The purpose of this article is therefore to trace the direction of changes in the legislative process of labor law and confront them with each other in order to verify the research hypothesis. The work consists of five parts. The first one refers to the liberal nature of labor market regulation in the United States - analysis constitutes the background for comparison with European countries. The second part deals with the development of the negotiations and the principle of co-decision as the main characteristics of labor relations in Germany. In the next section attention has been focused on legislative stiffening the labor market in the past two decades in the UK. The fourth section discusses the common direction of the evolution of labor law in the European Union and France. Then, in the next section, reference is made to contemporary attempts to loosen the Italian labor market legislative changes. The work ends with an attempt to confront the American model of the European model. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beaudry P., Green D.A., Sand, B.M., How Much Is Employment Increased by Cutting Labor Costs? Estimating the Elasticity of Job Creation, NBER Working Paper, No. 15790, February 2010.
 2. Blanchard O., Portugal P., What Hides behind an Unemployment Rate: Comparing Portuguese and US Labor Market, "American Economic Review" 91/1 (2001), s. 187-207.
 3. Botero J., Djankov S., Porta R.L., Silanes F.L. i Shleifer A., The Regulation of Labor, "Quarterly Journal of Economics" 119/4 (2004), s. 1339-1382.
 4. OECD, Employment Outlook 2010, http://www.oecd.org/ (dostęp: 19 września 2010).
 5. OECD, Employment Outlook 2012, http://stats.oecd.org/ (dostęp: 14 grudnia 2012).
 6. OECD, Pensions at a Glance 2005, http://www.oecd.org/els/socialpoliciesanddata/pensionsataglance2005.htm (dostęp:14 grudnia 2012).
 7. Kozłowski S.G., Wpółczesna Ameryka. Mity i rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
 8. Serwis internetowy amerykańskiego ministerstwa pracy: http://www.dol.gov/.
 9. Serwis internetowy prawa francuskiego: http://legifrance.gouv.fr.
 10. Serwis internetowy prawa niemieckiego: http://dejure.org/.
 11. Serwis internetowy rządu włoskiego: http://www.governo.it/GovernoInforma/.
 12. Serwis prawny rządu brytyjskiego: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/.
 13. The Economist Intelligence Unit, France Regulation - Human Resouces: Labour Law, Country Commerce France, May 2012.
 14. The Economist Intelligence Unit, Germany Regulation - Human Resouces: Labour Law, Country Commerce Germany, May 2012.
 15. The Economist Intelligence Unit, Germany Regulation - Human Resouces: Labour Law, Country Commerce Germany, September 1996.
 16. The Economist Intelligence Unit, Italy Regulation - Human Resouces: Labour Law, Country Commerce Italy, May 2012.
 17. The Economist Intelligence Unit, US Regulation - Human Resouces: Labour Law, Country Commerce United States, September 1996.
 18. U.S. Census Bureau, The 2012 Statistical Abstract of the United Stated of America, http://www.census.gov/compendia/statab/ (dostęp: 16 grudnia 2012).
 19. U.S. Census Bureau, Government Employment & Payrol, http://www.census.gov/govs/apes/ (dostęp: 20 września 2010).
 20. U.S. Department of Labor 2010, Labor Force Statistics from the Current Population Survey. http://www.bls.gov/ (dostęp: 1 października 2010).
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu