BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nagel Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wpływ kryzysu na sytuację osób młodych na rynku pracy na przykładzie wybranych krajów
Crisis Impact on Young People in the Labour Market on the Example of Selected Countries
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (4), s. 97-109, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Młodzież, Młodzież NEET, Wielkość zatrudnienia, Bezrobocie ludzi młodych, Aktywność zawodowa ludności, Polityka zatrudnienia, Zatrudnienie młodocianych, Rynek pracy
Youth, NEET youth (Neither in employment nor in education and training), Volume of employment, Youth unemployment, Activity rate of population, Employment policy, Employment of young adults, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Trudności ludzi młodych na rynku pracy, a także w zakresie edukacji i szkoleń przyczyniły się do wprowadzenia dodatkowego wskaźnika charakteryzującego ich aktywność w gospodarce. Naukowcy i praktycy opracowali wskaźnik NEET (not in employment, education or training), który określa populację młodych, którzy nie są zatrudnieni, nie uczestniczą w edukacji formalnej oraz w szkoleniach. W artykule podjęto próbę zdefiniowania tej kategorii w wąskim i szerokim ujęciu oraz pojawiające się w procesie jej konceptualizacji problemy badawcze. Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia NEETs wydaje się zadaniem trudnym, ponieważ zależnie zarówno od kraju, jak i od instytucji badającej problem reprezentowane są odmienne podejścia w tym zakresie (różne określenia tej grupy, granice wiekowe ją wyznaczające czy sposoby gromadzenia danych). Istotnym problemem jest również dokonanie segmentacji w ramach populacji, która tworzy NEET. Nie stanowi ona jednorodnej grupy, wobec której można zastosować takie same formy instytucjonalnej pomocy lub interwencji. Przy wykorzystaniu dostępnych danych Eurostatu kategorię NEET wykorzystano do zdiagnozowania sytuacji osób młodych w krajach UE, które reprezentuj ą odmienne reżimy polityki społecznej i rynku pracy oraz do porównania z tradycyjnymi miarami wykorzystywanymi do analizy sytuacji tej grupy na rynku pracy. Uzasadniając podjęcie tej problematyki, należy zauważyć, że potencjalne skutki nieaktywności w początkowym okresie aktywności zawodowej wywołują wiele negatywnych konsekwencji w perspektywie długookresowej zarówno w ujęciu mikro-, jak i makroekonomicznym, co potwierdzają liczne badania naukowe. (abstrakt oryginalny)

Young people difficulties on the labour market, in education and training have contributed to the introduction of an additional indicator characterizing the activity in the economy. Scientists and practitioners have developed a NEET indicator, which determines the population of young people who are unemployed, do not participate in formal education and training. This article will attempt to define this category in the narrow and broad sense and appearing in the conceptualization process research problems. Unambiguous definition of NEETs seem to be difficult task, because it depends on the country and institution which investigate the problem. There are different definitions in this area (different terms describe this group, defining the boundaries of age and data collection). Segmentation in the NEET population it's a significant problem. NEET is a category that contains a variety of subgroups, some of whom are vulnerable and some are not, with very different experiences, characteristics and needs. Heterogeneity of the NEET determine various forms of helping or intervention. According to Eurostat data NEET category will be used to diagnose the situation of young people in the EU countries, which represent different regimes of social policy and labour market and compared them to traditional measures used to analysis of the group in the labour market. This issue is very important because the potential results of inactivity in the initial period of activity cause a lot of negative consequences in the long time, both in terms of micro and macro, which is confirmed by numerous scientific studies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Assirelli G., The NEET phenomenon. A comparative analysis, http://www.unitn.it/files/download/20468.
 2. Bynner J., Education and family components of identity in the transition from school to work, "International Journal of Behavioral Development" 1998/22.
 3. Bridging The Gap: New Opportunities For 16-18 Year Olds Not In Education, Employment Or Training, Presented to Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty July 1999, Department for Education and Employment, London 1999, http://dera.ioe.ac.uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf.
 4. Europejski model społeczny - doświadczenia i przyszłość, red. D. Rosati, PWE, Warszawa 2009.
 5. Esping-Andersen G., Why We Need a New Welfare State, Oxford University Press, Oxford 2002.
 6. Indicator Methodology Sheets, OECD 1998.
 7. Istance D., Rees G., Williamson H., Young people not in education, training or employment in South Glamorgan, South Glamorgan Training and Enterprise Council, Cardiff 1994.
 8. Jobs for Youth/Des emplois pour les jeunes: Japan 2009, OECD 2010.
 9. Jobs for Youth/Des emplois pour les jeunes: Korea 2007, OECD 2008.
 10. Maguire S., Thompson J., Young people not in education, employment or training (NEET) - Where is Government policy taking us now?, http://wrap.warwick.ac.uk/446/2/.
 11. Nagel K., Modele polityki rynku pracy w krajach europejskich, [w:] Współczesny rynek pracy wybrane problemy, red. D. Kotlorz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 12. NEET Statistics - Quarterly Brief - Quarter 1/2013, SFR 16/2013, Department for Education, London 2013.
 13. NEETs Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, Publications Office of the European Union, Eurofound, Luxembourg 2012.
 14. Nudzor H., Depicting young people by what they are not: conceptualization and usage of NEET as a deficit label, Educationalfutures 2/2 (2010).
 15. Polska w Europie - przyszłość demograficzna. Sesja inauguracyjna, red. Z. Strzelecki, A. Potrykowska, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
 16. Quintini G., Martin J.P., Martin S., The Changing Nature of the Schooltowork Transition Process in OECD Countries, "IZA DP" 2007/2582.
 17. Storz A.F., NEETS - Understanding young people who are Not in Education, Employment or Training, LLP - Leonardo da Vinci Program, European Commission, http://www.movingproject.eu/pdf/Research_Report__Understanding_NEETS.pdf, s. 3.
 18. Szcześniak M., Rondon G., Pokolenie ani-ani: o młodzieży, która nie uczy się, nie pracuje i nie dba o samokształcenie, "Psychologia Społeczna" 63/18 (2011).
 19. Twenty something in the 1990s: Getting on, getting by, getting nowhere, red. J. Bynner, E. Ferri, P. Shepherd, Ashgate Pub. Ltd, Basingstoke 1997.
 20. Yates S., Payne M., "Minding the Gap" between Policy Visions and Service implementation: Lessons from Connexions, "Youth & Policy" 2007/95.
 21. World Youth Report 2003, The global situation of young people, United Nations, 2004.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu