BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieniążek Agnieszka (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu)
Title
Ekonomia społeczna - odpowiedź na problemy współczesnego rynku pracy
Social Economy - the Answer to Problems of a Modern Labour Market
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (4), s. 111-121, tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Ekonomia społeczna, Organizacje pozarządowe, Organizacje społeczne, Rynek pracy
Social economy, Non-governmental organisation, Social organisations, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Organizacje pozarządowe prowadzące działalność ekonomiczną zaliczane są do grupy podmiotów tzw. nowej ekonomii społecznej, w odróżnieniu od podmiotów tzw. starej ekonomii społecznej, czyli spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. W roku 2010 według danych Głównego Urzędu Statystycznego funkcjonowało w Polsce 75 tys. organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych). Województwo podkarpackie zajmowało dziewiąte miejsce pod względem liczby organizacji trzeciego sektora (4,6 tys. podmiotów). Zdecydowana większość polskich organizacji pozarządowych (74% ogólnej liczby) prowadziła jednak wyłącznie nieodpłatną działalność statutową. Dodatkowych źródeł dochodów poszukiwał bardzo niewielki odsetek organizacji. Działalność odpłatną prowadziło jedynie 19% organizacji w skali Polski (w województwie podkarpackim 13% organizacji), działalność gospodarczą - tylko 4% organizacji (w województwie podkarpackim 3%), natomiast działalność odpłatną i działalność gospodarczą - 3% (w województwie podkarpackim 2%). W 2013 r. najwięcej podkarpackich organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych było w Rzeszowie (26,9% wszystkich prowadzących działalność gospodarczą w województwie). Najmniej natomiast w powiatach: kolbuszowskim i niżańskim (po 0,9% organizacji w każdym z powiatów). Przedsiębiorstwa społeczne przyczyniają się do zwiększania kompetencji i szans na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawy jakości życia społeczności lub grupy osób, zrównoważonego rozwoju lokalnego. Podkarpackie organizacje pozarządowe (przedsiębiorstwa społeczne) oferują najczęściej usługi w zakresie ogrodnictwa, rękodzielnictwa, usług cateringowych i hotelowych, zapewniając możliwość godnego życia swoim podopiecznym. (abstrakt oryginalny)

Non-governmental organizations engaged in economic activities may be classified as belonging to new social economy entities, in contrast to former social economy entities, such as cooperatives and mutual insurance companies. According to the data obtained from the Central Statistical Office, there were 75 thousand NGOs operating in Poland in 2010 (foundations, associations, social organizations). The Podkarpackie Voivodeship was ninth in statistics concerning the number of NGOs (4.6 thousand entities, which accounts for 6.3% of the total at that time). The vast majority of Polish non-governmental organizations (74% of the total) performed only nonprofit, statutory activities. Additional sources of income were sought by only few organizations. Services that stimulate profit were undertaken by only 19% of NGOs in entire Poland (Podkarapckie Voivodeship: 13% of all registered organizations), business activity - by 4% of these organizations (Podkarpackie Voivodeship: 3%), while profit generating and economic activity - by 3% (Podkarpackie Voivodeship: 2%). Most of registered in Rzeszów NGOs have been engaged in economic activities in 2013 (26.9% of all entities operating in the region). The least number can be noted in districts: Kolbuszowa and Nisko (each district 0.9% of all organizations). Social enterprises contribute to improving qualifications, employability of people at risk of social exclusion, positively affect the quality of life of communities The Podkarpackie NGOs most often offer services connected with gardening, crafts, catering and hotel services, thus provide an opportunity to lead a dignified life to all entrusted to their care. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cibor K., Makuch Ł., Marek M., Nowak M., Turek A., Żorawska E., Zrob biznES - jak współpracować z podmiotami ekonomii społecznej, Warszawa 2012.
 2. http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2 012.9.pdf.
 3. Dane Fundacji "Cogito", http://www.contigo.org.pl.
 4. Dane Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, http://www.fundacjazielinskich.pl. Dane Fundacji Turystyki Niepełnosprawnych "Beskid", http://bieskid.pl.
 5. Dane Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl.
 6. Dane Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ww.psouu.org.pl.
 7. Dane Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie, http://www.psouu-rymanow.org.
 8. Dane Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie, http://www.psouukrosno.org.pl.
 9. Dane Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", http://www.procarpathia.pl/pl/archiwum_projektow/krajowe/edukacja_z_motywa cja/o_projekcie.
 10. Dane Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość", http://radosc.debica.pl.
 11. European Research Network, http://emes.net.
 12. Gawska A., Jędrak K., Gruntowski M., Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2012.2.pdf.
 13. Herbst K., Perspektywy ekonomii społecznej, "Ekonomia społeczna", 1/6 (2013).
 14. Kaźmierczak T., Zrozumieć ekonomię społeczną, [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia Społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Warszawa 2007, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2 007.3.pdf.
 15. Komunikat Komisji, Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej, http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/social_economy/soceco_intro _en.htm.
 16. Kuraszko I., Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Spo%C5%82eczna%20odpowiedzilan osc%20biznesu%20i%20ekonomia%20spo%C5%82eczna.pdf.
 17. Przewłocka J., Polskie organizacje pozarządowe. Podstawowe pytania, podstawowe fakty, Warszawa 2007.
 18. Raport z badań w ramach projektu Biznes - Innowacje - NGO, czyli BINGO, realizowanego przez Centrum PISOP w partnerstwie z Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju oraz Network for Europe (organizacja infrastrukturalna z Liverpoolu) w Wielkopolsce w latach 2012-2014, http://www.pisop.org.pl/realizowane-projektyw-2012-r/biznes-innowacje-ngo-czyli-bingo.
 19. Regulamin Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, http://jaroslaw.psouu.org.pl/files/Regulamin_Kola.pdf.
 20. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej [2008/2250(INI)].
 21. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (DzU 2001 nr 79, poz. 855, ze zm.).
 22. Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu socjalnym (DzU 2003 nr 122, poz. 1143, ze zm.).
 23. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 2004 nr 99, poz. 1001, ze zm.).
 24. Ustawa z 26 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (DzU 2006 nr 94, poz. 641, ze zm.).
 25. Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (DzU 1984 nr 21, poz. 97, ze zm.).
 26. Ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DzU 1995 nr 88, poz. 439, ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu