BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietroń-Pyszczek Agata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kształtowanie przyszłej zatrudnialności na etapie edukacji - od aktywności do kreatywności
Shaping Future Employability At Education Level - From Activity To Creativity
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (4), s. 123-133, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kariera zawodowa, Kierowanie karierą zawodową, Zatrudnienie, Sukces zawodowy, Kompetencje, Aktywność zawodowa ludności, Zatrudnialność, Rynek pracy
Professional career, Professional career directed, Employment, Career success, Competences, Activity rate of population, Employability, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Odpowiedzialność za karierę jest obecnie przenoszona z pracodawcy na pracownika. To pracobiorca musi mieć jej wizję i podejmować działania sprzyjające realizacji zaplanowanych zamierzeń. Takie podejście tworzy nowe okoliczności poruszania się po rynku pracy także dla osób kończących edukację i rozpoczynających aktywność zawodową. Utrwala się pogląd, że dyplom szkoły wyższej nie jest gwarancją szybkiego startu w zawodzie. Należy zawczasu - już podczas edukacji - podejmować działania zwiększające przyszłą zatrudnialność. Zatrudnialność to odzwierciedlenie siły przetargowej poszczególnych osób na rynku pracy. Oznacza zestaw cech i czynników, dzięki którym dana osoba może podjąć i utrzymać zatrudnienie oraz rozwijać karierę zawodową. Kanwą artykułu jest założenie, że aktywność wybiegająca poza obowiązki szkolne zwiększa szanse na zatrudnienie; może się także istotnie przyczynić do wzrostu kreatywności osób ją podejmujących. Aktywność ta powinna się przejawiać w świadomym i celowym doskonaleniu swoich kompetencji (wiedzy, umiejętności, predyspozycji) oraz zdobywaniu doświadczenia w wybranej dziedzinie. Formą takiej aktywności może być uczestnictwo w szkoleniach, pracach organizacji studenckich (m.in. kołach naukowych), projektach uczelnianych, a także odbywanie praktyk, staży oraz podejmowanie zatrudnienia (pracy) - choćby na krótki czas. Chodzi zatem o odpowiednie planowanie kierunków i etapów swojej kariery oraz dbałość o to, jak uatrakcyjnić swoje dokumenty aplikacyjne, by wygrać z kontrkandydatami. Zakres i formy działań podejmowanych z myślą o wzroście przyszłej zatrudnialności rozpoznano - w wyniku badań ankietowych - w grupie studentów ostatniego roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. (abstrakt oryginalny)

At present, responsibility for the employee's future career is being shifted from the employer to the employee. The employees are expected to have a clear vision of their future career development, as well as take active steps toward this goal. This approach changes the previous pattern of behaviours on the labour market, also with respect to graduates who have just started their professional careers. It has become clear for all involved that holding a master degree no longer warrants a 'fast lane' career in professional fields. Students should engage in activities that boost their future employability, and this involvement should be evident early in their educational path. Employability represents the bargaining power of individual participants of the labour market. It involves a set of features and factors thanks to which a particular person can undertake and maintain employment as well as develop their career. The author works on an assumption that extra-curricular activities have the potential of boosting the student's employability, as well as significantly improve his or her creativity. The most advisable forms of activities in this context should focus on planned and intentional improvement of competences (knowledge, skills, predispositions) and gaining experience in the selected profession. The extra-curricular activities may involve training and apprenticeship, part-time employment, as well as active participation in student organizations and academic projects. The central idea in this approach is to carefully plan future directions and paths of career development, with particular attention to CV items which may improve the individual's bargaining position with relation to other contenders The range and forms of activities undertaken in order to increase employability are studied, by way of surveys conducted in a group of last year students of a Master's course at the Wroclaw University of Economics. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
  2. Haffer M., Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą, [w:] Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze, red. S. Sojak, Difin, Warszawa 2009.
  3. Jezior J., Analiza wartości rynkowej kwalifikacji zawodowych specjalistów, [w:] Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, red. D. Walczak-Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
  4. Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy, Wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst&Young, Warszawa, maj 2012.
  5. Kreatywność i innowacje według Johna Adaira, red. N. Thomas, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
  6. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa 2008.
  7. Wołpiuk-Ochocińska A., Kompetencja społeczna jako wymiar funkcjonowania społecznego jednostki, [w:] Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii, red. A. E. Sękowski, W. Klinkosz, Prace Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nr 135, Lublin 2010.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu