BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ruszel Mariusz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Infrastrukturalne możliwości dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w perspektywie 2020 roku
Infrastructure Possibility of Diversification of Natural Gas Supply to Poland - Perspective 2020
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (4), s. 145-157, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Gaz ziemny, Bezpieczeństwo energetyczne, Produkcja gazu, Rynek energetyczny, Polityka energetyczna
Natural gas, Energy security, Gas production, Energy market, Energy policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dywersyfikacja kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski jest istotnym czynnikiem wpływającym na poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju. Surowiec ten wykorzystywany jest w Polsce przede wszystkim przez przemysł chemiczny oraz petrochemiczny, a jego znaczenie w skali światowej będzie w nadchodzącym czasie rosło ze względu na zaostrzające się kryteria polityki klimatycznej UE. Krajowe wydobycie gazu ziemnego zaspokaja około 30% zapotrzebowania, a więc pozostała ilość importowana głównie z kierunku wschodniego od rosyjskiego Gazpromu. Struktura dotychczasowych kontraktów długoterminowych uzależniła Polskę od dostaw gazu ziemnego z Rosji. Szansą na zmianę tej sytuacji jest rozbudowa infrastruktury energetycznej w postaci terminalu LNG w Świnoujściu oraz połączeń międzysystemowych gazu ziemnego (tzw. interkonektorów) z państwami sąsiadującymi. Implementacja przepisów unijnych związanych z budową wspólnego rynku wraz z rozbudową infrastruktury gazowej, sprawia, że Polska zwiększy możliwości zróżnicowania kierunków dostaw tego surowca. Jeżeli zrealizowane zostaną najważniejsze projekty infrastruktury energetycznej planowane przez spółkę Gaz-System to Polska stanie się istotnym elementem zintegrowanego rynku energii oraz zmieni kierunki dostaw błękitnego paliwa. Należy przypuszczać, że wraz z otwarciem konkurencji na polskim rynku energii zwiększy się aktywność zagranicznych przedsiębiorstw energetycznych, które będą próbowały rywalizować z polskimi podmiotami o odbiorców końcowych. Szczególną aktywnością powinny wykazywać się przedsiębiorstwa rosyjskie oraz niemieckie. Budowa wspólnego rynku energii UE może doprowadzić do sytuacji, że gaz ziemny stanie się powszechnie dostępnym surowcem, a jego cena będzie coraz bardziej konkurencyjna. (abstrakt oryginalny)

Diversification of sources of the supply of natural gas to Poland is one of the crucial factor which supports country's energy security. This fuel is used in Poland mainly by the chemical industry and petrochemical companies and its role will grow in the whole world over in the coming time because of the more and more stricter EU' climate policy. The level of domestic natural gas production accounted for some 30% of the country's demand and the remaining 70% imported from the east direction from Russian's company Gazprom. By the structure of the existing long-term contracts Poland is depended on natural gas supply from Gazprom. The best solution to change the situation is to develop the energy infrastructure especially terminal LNG in Świnoujście as well as interconnections of natural gas (interconnectors) with neighbouring countries. The implementation of EU's rules in combination with the construction of the common energy market and with the development of gas infrastructure makes, that Poland will increase the opportunities to diversify sources of supply of this fuel. Poland will become an important part of integrated energy market and change the directions of natural gas supply if the most important energy infrastructure projects planned by the company Gaz-System is completed. It is supposed that with the opening of competition in the Polish energy market will be increased the activity of foreign energy companies that will try to compete with Polish companies for consumers. Especially the activity should be demonstrated by the Russian and German companies. The creation of common energy market EU could lead to the situation that natural gas will become widely available energy resource and its price will be more and more competitive. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Are we entering a golden age of gas? Special Report, World Energy Outlook 2011, International Energy Agency, France 2011.
 2. Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010. Raport otwarcia, Instytut Kościuszki, Kraków 2010.
 3. Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 4. Depail J.-C., Gas proces in Europe will drop, [w:] Future of Gas - A strategic view into the future, report summarizing 10th international conference of Gas Infrastructure Europe, Kraków 24-25 May 2012.
 5. Kaliski M., Szurlej A., Grudziński Z., Węgiel i gaz ziemny w produkcji energii elektrycznej Polski i UE, "Polityka energetyczna" 15/4 (2012).
 6. Kaźmierczak T., Bezpieczeństwo energetyczne - implikacje uzależnienia Polski od importu gazu ziemnego (zarys problemu), Promotor, Warszawa 2008.
 7. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie - systemy - uczestnicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 8. Morgenthau H., Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York 1967.
 9. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE, Dz. U. UE L 295/1.
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009, Dz. U. UE L 115/39.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy, Dz. U. Nr 95, Poz. 1042.
 12. Zawisza A., Gaz dla Polski. Zarys historii sektora gazu ziemnego w ostatnich dwóch dekadach w Polsce, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011.
 13. www.cire.pl
 14. www.gaz-system.pl
 15. www.gazetaprawna.pl
 16. www.gazeta.pl
 17. www.wnp.pl
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu