BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smarzewska Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Żbikowski Jarosław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Siedlecka Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Sytuacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich
Situation of the Unemployed Disabled Inhabited the Rural Areas
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (4), s. 145-157, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Bezrobocie, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Osoby niepełnosprawne, Obszary wiejskie, Bezrobocie na wsi, Przyczyny bezrobocia, Polityka wobec obszarów wiejskich
Unemployment, Disabilities employment activity, Disabled people, Rural areas, Unemployment in rural area, Reasons of unemployment, Rural areas policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza problematykę bezrobotnych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich, które zajmuj ą w Polsce ponad 93% powierzchni kraju. W świetle przeprowadzonych badań ogólnopolskich, zrealizowanych na próbie 5000 osób niepełnosprawnych, stwierdzono wśród badanej populacji, że bezrobotne osoby niepełnosprawne stanowią 13% ogółu, a ponad 30% badanych z tej grupy pozostaje bez pracy co najmniej 5 lat. Sytuacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest determinowana przez grupę czynników przedstawionych w niniejszym artykule. Blisko połowa badanej populacji osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich jako główną przyczynę utraty wykonywanej pracy wskazała pogarszaj ący się stan zdrowia, z innych najczęściej występujących przyczyn badani wskazali: reorganizację/redukcję zatrudnienia, likwidację firmy oraz problemy z dojazdem do pracy. Analiza wyników badań uzyskanych w ramach realizacji projektu Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich wskazała na istnienie barier kształtujących w świadomości respondentów oraz pracodawców przekonanie o niskiej przydatności i wydajności osób niepełnosprawnych oraz niekonkurencyjnej postawie zawodowej. W artykule zamieszczono również wyniki analiz jakościowych, oparte na wywiadach przeprowadzonych w grupie przedstawicieli spośród 150 przedsiębiorstw z terenu całej Polski zatrudniających osoby niepełnosprawne i niezatrudniających tych osób. Efektem tych działań jest konieczność zwrócenia uwagi i podjęcia działań w zakresie organizacji kampanii społecznych, tworzących wizerunek osoby niepełnosprawnej jako dobrego pracownika, oraz kampanii informującej o możliwościach zatrudniania osób niepełnosprawnych. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problems of unemployed people with disabilities living in rural areas in Poland, which constitute more than 93 % of the country. In the light of nationwide research , carried out on a sample of 5000 people with disabilities, it was found among the studied population, that the unemployed people with disabilities account for 13 % of the total , and more than 30% of respondents in this group remain without work for at least five years. The situation of unemployed persons with disabilities on the labor market is determined by a group of factors described in this article. Nearly half of the studied population of persons with disabilities in rural areas indicated deteriorating health as a major cause of the loss of work; the other most common reasons are: reorganization /downsizing , liquidation of the company and the problems of commuting. The analysis of test results obtained in the framework of the project entitled Determinants of professional activity of people with disabilities in rural areas pointed at the existence of barriers that shape the consciousness of the respondents and employers' conviction of low suitability and performance of persons with disabilities and non-competitive professional attitude. The article contains the results of qualitative analysis based on interviews carried out in a group of representatives from 150 companies from across Poland employing people with disabilities and not employing them. The result is a need to pay attention and take action on social campaigns, creating the image of a disabled person as a good worker and a campaign to inform about the possibilities of employing people with disabilities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Covey H.C., Social perceptions of people with disabilities in history, Illinois 1998.
 2. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009.
 3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego, Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów, Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier, Bruksela 2010.
 4. Kutyło Ł., Krenz R., Zub M., Raport z badań "Bariery i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim", WYG International, Warszawa 2009.
 5. Obszary wiejskie w Polsce, red. H. Dmochowska, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Studia i analizy statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa-Olsztyn 2011.
 6. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, GUS, Warszawa 2012.
 7. Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, red. A. Brzezińska, Z. Woźniak, K. Maj, Academica, Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2007.
 8. Problemy aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na obszarach wiejskich, red. J. Żbikowski, D. Dąbrowski, M. Kuźmicki, Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2012.
 9. Regiony Polski, GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012.
 10. Siedlecka A., Żbikowski J., Dąbrowski D., Kuźmicki M., Raport jakościowy "Ocena sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w ocenie pracodawców", Wydawnictwo PSW JPII w Białej Podlaskiej, PFRON, Biała Podlaska 2012.
 11. W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004, UNDP, CeDeWu, Warszawa 2004.
 12. www.niepełnosprawni.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu