BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stec-Rusiecka Jolanta (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Sobkowiak Alicja (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Good Practices in the Field of Eco-Innovation in the Podkarpackie Province
Dobre praktyki w zakresie ekoinnowacji w województwie podkarpackim
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (4), s. 169-183, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Ekoinnowacje, Rozwój regionalny, Korzyści ekologiczne, Zarządzanie ekologiczne, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony
Eco-innovation, Regional development, Ecological benefits, Ecological management, Ecological aspects of the company's activities, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstract
Zaprezentowany artykuł odnosi się do koncepcji zrównoważonego rozwoju i ekoinnowacji. Wzmocnienie gospodarki regionalnej i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na innowacjach i wiedzy są głównymi kierunkami współczesnej polityki Unii Europejskiej, wyrażonymi w strategii "Europa 2020". Jednym z podstawowych instrumentów, które służą skutecznej realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju są ekoinnowacje. Wynikiem wdrożenia ekoinnowacji jest przynoszenie pozytywnych skutków dla środowiska naturalnego. Ekoinnowacje przynoszą również wymierne korzyści dla organizacji, które je wdrażają (między innymi poprzez: zmniejszenie zużycia energii i surowców, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, lepsze i tańsze zarządzanie odpadami oraz poprawę wizerunku firmy). Znaczna część polskiej gospodarki jest tradycyjna, dominują materiało- i energochłonne sektory przemysłowe. Z tych względów poważnym wyzwaniem dla regionu staje się wdrażanie nowoczesnych technologii ochrony środowiska. Autorzy przedstawiają w artykule przykłady "dobrych praktyk" wdrażania ekoinnowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach działających na terenie województwa podkarpackiego. Przedstawione przykłady są dowodem na to, że wdrażanie innowacji ekologicznych znacząco wpływa na konkurencyjność firm, a tym samym zwiększa konkurencyjność całego regionu, w którym działają przedsiębiorstwa. Innowacje wdrażane na poziomie przedsiębiorstw, regionów i całych gospodarek w rzeczywistości mogą przyczyniać się do wzmacniania ich wysokiej pozycji konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

The article refers to the concept of sustainable development and eco-innovation. Strengthening the regional economy and building their competitive advantage based on innovation and knowledge are the directions of contemporary development policy of the European Union, expressed in the "Europe 2020" strategy. One of the instruments for the implementation of sustainable development are eco-innovations. As a direct result of the implementation of eco-innovations is the fact that they bring some positive effects on the environment, and in relation to the organization - they bring tangible benefits (such as reducing the consumption of energy and raw materials, increasing resource efficiency, better and cheaper waste management, improving the image of the organization). In Poland, a large part of the economic structure is traditional material- and energy-intensive industrial sectors. Implementation of the modern environmental technologies is becoming a major challenge for the region. The authors of the article present examples of implementation of good eco-innovative solutions for enterprises operating in the Podkarpackie Province. The presented examples show that the implementation of eco-innovations significantly affect the competitiveness of the company and thus also the competitiveness of the region in which the companies operate. High competitive position could in fact be achieved through innovation, at the level of companies, regions and entire economies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw, wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Warszawa 2004.
 2. Bossak J.W., Konkurencyjność gospodarki Polski a proces integracji europejskiej i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [in:] Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy, T. Michalski, K. Piech (eds.), Warszawa 2008.
 3. Carley M. Spapens P., Dzielenie się światem, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Białystok - Warszawa 2000.
 4. Dziedzic S., Woźniak L., Ekoinnowacje jako priorytetowy kierunek "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego", Rzeszów 2013.
 5. Falkowski K., Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju regionów przygranicznych. Ujęcie teoretyczne [in:] Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej, Czynniki konkurencyjności, E. Teichmann (eds.), Warszawa 2006.
 6. http://monitoruj.podkarpackie.pl/gospodarka-regionu/, accessed 20.07.2013.
 7. http://www.rsi.podkarpackie.pl/Strony/Nak%C5%82ady-wewn%C4%99trzneinwestycyjne-faktycznie-poniesione-na-B-R-na-podmiotgospodarczy.aspx?type=dlgFrame, accessed 30.08.2013 .
 8. Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, (eds.) S. Janusz, Difin, Warszawa 2009.
 9. Klasik A., Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syntetyczne [in:] Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy. II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Katowice 2001.
 10. Klasik A., Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Katowice 2006.
 11. Kołomycew A., Wybrane aspekty konkurencyjności województwa podkarpackiego, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Rok 14, Nr 1/2010, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Przedsiębiorczość a rozwój regionalny.
 12. Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Warszawa 2006.
 13. Raport o innowacyjności województwa podkarpackiego w 2007 roku, (eds.) T. Baczko, Warszawa 2008.
 14. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w 2012 r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie 2013.
 15. Woźniak L., Dziedzic S., Woźnaik M., Kud K., Cele i zasady wdraŜania ekoinnowacji w zarządzaniu firmą i rozwojem regionu, Rzeszów 2011.
 16. Woźniak L., Ziółkowski B., Warmińska A., Dziedzic S., Przewodnik ekoinnowacji. Diagnoza trendów i dobre praktyki, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu