BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stecko Justyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Undemalum? W poszukiwaniu pierwszej przyczyny zła - filozofia Mariana Zdziechowskiego : część 2
Unde Malum? In the Search of First Cause of Evil - the Philosophy of Marian Zdziechowski : Part 2
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (4), s. 185-192, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Poglądy filozoficzne, Filozofia
Philosophical thought, Philosophy
Note
streszcz., summ.
Zdziechowski Marian
Abstract
Marian Zdziechowski wydaje się dzisiaj myślicielem nie tylko niedocenionym, ale i niestety zapomnianym. Motywem przewodnim jego filozoficznej refleksji była analiza problematyki zła oraz katastroficzne wizje, które wspomagane były postawą pesymizmu charakterystyczną dla wileńskiego myśliciela. W pierwszej części rozważań dotyczących zła w myśli Mariana Zdziechowskiego (W poszukiwaniu pierwszej przyczyny zła - filozofia Mariana Zdziechowskiego) starałam się przybliżyć dwa ujęcia problematyki zła w myśli chrześcijańskiej (optymistyczne i pesymistyczne) ze szczególnym uwzględnieniem inspiracji świętym Augustynem. Marian Zdziechowski interpretuje myśl świętego Augustyna jako prekursorską próbę teodycei, która miała nie tylko oswoić ludzki strach przed złem, ale także stać się w koncepcji dziejów jednym z niezbędnych elementów budowania harmonii wszechświata. Takie rozwiązanie zdaniem wileńskiego filozofa staje się oburzające z punktu widzenia etyki. Zdziechowski, nie znajdując satysfakcjonującej odpowiedzi w augustyńskiej koncepcji, poszukuje inspiracji w pismach europejskich oraz rosyjskich myślicieli. Celem drugiej części rozważań [Unde malum? W poszukiwaniu pierwszej przyczyny zła - filozofia Mariana Zdziechowskiego (część 2)] jest analiza poglądów Zdziechowskiego w kontekście rozważań takich myślicieli, jak: Schelling, Secretan oraz Sołowjew. Warto zauważyć, że Zdziechowski nie był typowym filozofem, jego analiza dzieł miała charakter notatek na marginesie, a poszukiwania inspirowane rzeczywistą obawą o przyszłość ludzkości oraz autentyczną trwogą przed napływającym złem. Zdziechowski nieuchronny koniec cywilizacji widzi w ontycznej strukturze rzeczywistości, której immanentnym komponentem jest zło. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na jedną z najważniejszych kwestii, jakie pojawiają się w myśli Zdziechowskiego - na pytanie unde malum? (abstrakt oryginalny)

In the first part of the consideration of the evil in the thought of Marian Zdziechowski (In the search of the first cause of evil - the philosophy of Marian Zdziechowski) I tried to present two issues of evil in Christian thought (optimistically and pessimistically) with a particular emphasis on inspiration of St. Augustine. Marian Zdziechowski interprets the thought of St. Augustine as a pioneering attempt to theodicy, which was supposed not only to tame the human fear of evil but also become a concept of history and one of the essential elements of building a harmonious universe. Such a solution, according to the Vilna philosopher is not only unwise but outrageous in terms of ethics. Zdziechowski, who did not find a satisfactory answer in the Augustinian concept, was looking for further inspiration in the writings of European and Russian thinkers. The aim of the second part of the considerations (In search of the first cause of evil - the philosophy of Marian Zdziechowski part 2) is an analysis of the Zdziechowski's views in the context of considerations of such thinkers as Schelling, Secretan, and Schopenhauer. It is worth noting that Zdziechowski was not a typical philosopher, his analysis was of the works of notes in the margins and the explorations were inspired by a real concern for the future of humanity and genuine awe before the evil. Zdziechowski sees an inevitable end of civilization in the ontological structure of reality which the immanent component is evil. This article is an attempt to answer one of the most important issues that arise in the Zdziechowski's mind - the question unde malum? (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Krasicki J., Eschatologia i mesjanizm. Studium światopoglądu Mariana Zdziechowskiego, Kraków 1994.
  2. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Wydanie IV, Poznań 1991.
  3. Skoczyński J., Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego, Wrocław 1983.
  4. Stecko J., W poszukiwaniu pierwszej przyczyny zła - filozofia Mariana Zdziechowskiego (część 1), "Humanities and Social Sciences" 3/20 (2013), s. 187-192.
  5. Zdziechowski M., Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, t. I, Warszawa 1993.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu