BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rykowska Izabela (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sawicka Janina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Stolarczyk Paulina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich z perspektywy gender
Entrepreneurship at Rural Areas - Gender Perspective
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 10 (59), s. 607-619, tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Przedsiębiorczość, Obszary wiejskie, Bariery rozwojowe
Entrepreneurship, Rural areas, Development barriers
Note
streszcz., summ.
Country
Mazowsze
Mazowsze
Abstract
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oceniane z perspektywy gender. Przedstawiono specyfikę przedsiębiorczości kobiet na tle sektora MŚP w Polsce, omówiono szanse i bariery jej rozwoju. Do porównań wykorzystano wstępne wyniki badań własnych przeprowadzonych na obszarach wiejskich Mazowsza na zbiorowości 1000 gospodarstw domowych. Obliczono wskaźnik przedsiębiorczości, przedstawiono bariery i szanse jej rozwoju, źródła finansowania oraz kierunki i oczekiwane przez respondentów formy jej zewnętrznego wsparcia. Wyniki badań przedstawiono w skali pięciu podregionów Mazowsza oraz w dwu grupach gmin: słabiej i lepiej gospodarczo rozwiniętych. (abstrakt oryginalny)

The subject of the paper is entrepreneurship at rural areas seen from gender perspective. The specificity of women's entrepreneurship on the background of the SME sector in Poland was characterize, the opportunities and barriers to its development were discussed. For the comparisons the preliminary results from own research conducted in rural communities at Mazovia Region on 1000 households were used. The rate of entrepreneurship was calculated, barriers and opportunities for its development, funding sources and trends and expected by respondents the external forms of support were presented. The results were shown in the scale of five Mazovia sub-regions and two groups of municipalities: less and better economically developed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarz J, Gostomski E.: Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008
 2. Czernik Sz. Turek K.: Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków - Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Wyd. PARP Warszawa 2012 [w] www.parp.gov.pl/files/74/81/545/15095.pdf
 3. GUS: Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2011, Warszawa 2012
 4. Sawicka J.: Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2008
 5. Praca magisterska pt. "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania aktywizacji zawodowej ludności wiejskiej- przykład podregionu Ostrołęcko-Siedleckiego". Praca napisana po kierunkiem prof. J. Sawickiej, Warszawa 2012
 6. Publications Office of the European Union., Entrepreneurship determinants: culture and capabilities, Luxemburg 2012
 7. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011
 8. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo PARP, Warszawa 2011
 9. Raport Ministerstwa Gospodarki: Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa 2012
 10. Raport z badania. Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania" Konsorcjum Badawcze Focus Group, Marzec 2012
 11. Sawicka. J.: Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy i w rolnictwie, w: Piotrowska. J, Grzybek. A. (red.).: Raport. Kongres kobiet Polskich 2009. Kobiety dla Polski, Polska dla Kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2009
 12. Ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej Dz. U. z 2010 nr 220 poz. 1447
 13. www.mg.gov.pl
 14. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database z dnia 26.10.2012.
 15. http://www.mg.gov.pl/files/upload/16727/Raport_Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87%20w%20Polsce.pdf
 16. http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35
 17. http://www.rp.pl/artykul/10,924352-Co-trzecia-firma-w-szarej-strefie.html
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu