BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołota Łukasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Historyczne typy mocarstw ekonomicznych : Kartagina - Wenecja - Anglia
Historical Types of Economic Powers : Carthage - Venice - England
Source
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2013, nr 1 (40), s. 17-40, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Historia, Historia gospodarcza, Stosunki międzynarodowe
History, Economic history, International relations
Note
streszcz., summ., rez.
Country
Kartagina, Wenecja, Anglia
Carthage, Venice, England
Abstract
Pojęcie mocarstwowości w nauce o stosunkach międzynarodowych wywodzi się z realistycznego paradygmatu opierającego się na koncepcji siły (power) jako fundamentu stosunków międzynarodowych. Analiza oparta jedynie na tym paradygmacie zdaje się zawężać rzeczywistą przestrzeń badawczą. Przedstawienie zagadnienia mocarstwowości państw ujętej w kategoriach ekonomicznych może stanowić ciekawą propozycję w analizie procesów zmian i tendencji rozwojowych w stosunkach międzynarodowych. Jako wielodyscyplinarny instrument badań pozwala na integralne ujmowanie problematyki procesów ekonomicznych i politycznych. Artykuł podejmuje próbę analizy historycznego typu mocarstwowości ekonomicznej. Empirycznego, cennego materiału badawczego dostarczyły historie Kartaginy, Wenecji oraz Anglii. Wyniki badań służyć mogą jako instrument do objaśniania współczesnych zjawisk i mechanizmów zachodzących w środowisku międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)

The concept of a great power in the science of international relations originates from a realistic paradigm based on the idea of power as a foundation of international relations. The analysis based only on this paradigm seems to narrow the real research space. A presentation of the issue of countries being great powers in an economic context may be an interesting proposal in the analysis of change processes and development tendencies in international relations. As an interdisciplinary research instrument, it lets us treat economic and political processes in an integral way. The article makes an attempt to analyze the historical type of an economic great power. The empiric, valuable research material was provided by the history of Carthage, Venice and England. The research results can serve as an instrument to explain present phenomena and mechanisms taking place in the international environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk H., Kartagina a Rzym przed wojnamipunickimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1978.
 2. Charles-Picard G. i C., Życie codzienne w Kartaginie w czasach Hannibala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1962.
 3. Cyceron, Filipiki, Mowy przeciwko Markowi Antoniuszowi, Prószyński i S-ka SA, Warszawa 2002 Darwin J., The Empire Project - The Rise and Fall of the British World-System 1830-1970, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 4. Hours-Miédan M., Kartagina, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1998.
 5. Jaczynowska M., Mączakowa A., Tyloch W., Historia Starożytna, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1974.
 6. Monteskiusz, O duchu praw, Księga XX, rozdz. 7, De Agostini Polska: Ediciones Altaya Polska, Warszawa 2002.
 7. Morgenthau H., Politics Among Nations, the Struggle for Power and Peace, A. Knopf, Nowy York 1960.
 8. Olkiewicz J., Najjaśniejsza Rzeczpospolita Wenecka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.
 9. Smith A., An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Can-nan ed.), vol. 2, wydanie elektroniczne e-book na www.libertyfund.org.
 10. Spykman N., American Strategy and World Politics, The United States and the Balance of Power, Harcourt, Brace and Company Inc., Nowy York 1942.
 11. Szpak J., Powszechna historia gospodarcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 12. Russel B., Mądrość Zachodu, Penta Sp. z o.o., Warszawa 1994.
 13. Sokołow N., Narodziny weneckiego imperium kolonialnego, Państwowy Instytut
 14. Wydawniczy, Warszawa 1985. Trevelyan M., Historia Anglii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
 15. Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Aletheia, Warszawa 2010.
 16. Wolski J., Historia Powszechna Starożytność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1971.
 17. Wójcik Z., Historia Powszechna XVI-XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe
 18. PWN, Warszawa 1973. Zins H., Historia Anglii, Historia Anglii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich -Wydawnictwo, Wrocław 2001.
Cited by
Show
ISSN
2081-5913
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu