BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świątkowska Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Górska-Warsewicz Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ozimek Irena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zarządzanie promocją i marką w przedsiębiorstwie hotelarskim
Promotion and Brand Managing in a Hotel Enterprise
Source
Problemy Zarządzania, 2010, vol. 8, nr 3 (29), s. 89-107, tab., rys., bibliogr. 42 poz.
Issue title
Zarządzanie w turystyce
Keyword
Hotelarstwo, Zarządzanie marketingowe, Promocja, Marka, Badania empiryczne, Wyniki badań
Hotel industry, Marketing management, Promotion, Brand, Empirical researches, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa hotelarskie w warunkach konkurencyjnego rynku muszą wykorzystywać skuteczne formy promocji i kreować rozpoznawalne marki oraz prowadzić spójne działania w zakresie zarządzania tymi procesami. Badania własne przeprowadzone wśród tych przedsiębiorstw wskazują, że promocja i marka stanowią ważne instrumenty kształtowania wizerunku oraz komunikacji rynkowej w ramach procesu zarządzania marketingowego. Badania form promocji wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa hotelarskie wskazują na największe znaczenie e-marketingu i upominków oraz rabatów dla klientów.W świetle badań własnych marka stanowi element budujący relacje z odbiorcami usług, kształtujący wynik finansowy i wizerunek hotelu; oznacza zarazem redukcję ryzyka i gwarancję jakości usług. Rośnie też znaczenie zarządzania tożsamością marki hotelu dla potrzeb oceny jej wartości. Należy przy tym wskazać na konieczność uwzględnienia aspektów prawnych w prowadzeniu działań promocyjnych w przedsiębiorstwach hotelarskich. (abstrakt oryginalny)

In conditions of a competitive market, hotels must use effective forms of promotion, create recognisable brands and be constantly involved in managing these processes. The authors' own research carried out amongst these enterprises shows that promotion and a brand are important instruments of creating an image and market communication of the process of managing as part of marketing. A review of promotion forms used by hotel enterprises shows the significance of e-marketing, gifts and discounts for customers. The research shows that the brand is an important factor building relations with consumers of services, developing the financial result element and an image of the hotel; this means risk mitigation and a guarantee of the quality of service all at the same time. Also the significance of identity management of a hotel brand is growing with respect to evaluation of its value. It is also worth stressing the necessity to take legal aspects into consideration in performing promotional campaigns in hotel enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aaker, D.A. 1991. Managing Brand Equity, New York: Free Press.
 2. Aaker, D.A. 1996. Building Strong Brands, New York: Free Press.
 3. Aaker, D.A. і E. Joachimsthaler 2000. Brand Leadership, New York: The Free Press.
 4. Altkorn, J. 1999. Strategia marki, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Andrzejewski, J. 2006. Telemarketing w działalności handlowej. Poradnik Handlowca, nr 5 (159), s. 34.
 6. Blythe, J. 2002. Komunikacja marketingowa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Bosiacki, S. i J. Sikora 1999. Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego.
 8. Chernatony de, L. 2003. Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 9. Dębski, M. 2009. Kreowanie silnej marki, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. Drzazga, M. 2006. Systemy komunikacji przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Dudkiewicz, D. 2007. Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 12. Farquhar, P.H. 1989. Managing brand equity. Marketing Research, September, s. 24-33.
 13. Garbarski, L., Rutkowski, I. i W. Wrzosek 2001. Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. Górska-Warsewicz, H. 2007. Kapitał marek jako podstawa budowy konkurencyjności na rynku produktów żywnościowych, w: B. Nogalski i J. Rybicki (red.) Kształtowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, s. 201-212. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 15. Górska-Warsewicz, H. 2008. Rola marki na rynku usług turystycznych a rozwój regionów, w: S. Bosiacki (red.) Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, s. 123-139. Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
 16. Górska-Warsewicz, H. 2009. Kapitał marki i jego rola w procesie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, w: H. Górska-Warsewicz, M. Świątkowska i K. Krajewski, Model zintegrowanej komunikacji rynkowej. Aspekty zarządzania produktem i marką na rynku żywności, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 17. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. i B. Gryszkiewicz 2007. Komunikacja marketingowa w turystyce, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 18. Kaczan, K. 2010. Analiza działań promocyjnych w wybranych hotelach w Polsce, Warszawa: praca magisterska przygotowana na Międzywydziałowym Studium Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem dr M. Świątkowskiej.
 19. Kall, J. 2001. Silna marka. Istota i kreowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 20. Kall, J. 2005. Tożsamość marek należących do sieci detalicznych, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 21. Kapferer, J.-N. 2008. Strategic Brand Management, Great Britain: Kogan Page.
 22. Keller, K.L. 1993. Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, nr 57, s. 1-22.
 23. Keller, K.L. 2008. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Upper Saddle River: Prentice Hall.
 24. Kotler, Ph. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Gebethner i S-ka.
 25. Kruczek, Z. i B. Walas 2004. Promocja i informacja turystyczna, Kraków: Proksenia.
 26. Leuthesser, L. 1988. Defining, Measuring and Managing Brand Equity, Conference Summary, Cambridge: Marketing Science Institute.
 27. Mucha-Szajek, E. 2001. Marketing, w: D.R. Tauber, E. Mucha-Szajek i W. Siwiński (red.) Podstawy gastronomii, hotelarstwa, rekreacji i turystyki, s. 35. Poznań: Wydawnictwo WSHiG.
 28. Panasiuk, A. 2005. Marketing usług turystycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 29. Piasta, J. 2001. Hotel na targach, http://www.hotelarze.pl/marketing/targil.php, data odczytu 12.03.2010.
 30. Piasta, J. 2007. Marketing w hotelarstwie, Warszawa: Wydawnictwo Jacek Piasta-Doradztwo.
 31. Prasad, K. i C.S. Dev 2000. Managing hotel brand equity: a customer centric framework for assessing performance. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, nr 3 (41), s. 22-31.
 32. Rzemieniak, M. 2006. Marketing bezpośredni, w: В. Szymoniuk (red.) Komunikacja marketingowa - instrumenty i metody, s. 191. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 33. Stefański, A. 2007. Marketing usług hotelarskich, Warszawa: Wydawnictwo REA.
 34. Sztucki, T. 1995. Promocja - sztuka pozyskiwania nabywców, Warszawa: Agencja Wydawnicza "Placet".
 35. Szulce, H. i K. Janiszewska 2006. Zarządzanie marką, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 36. Turkowski, M. 2003. Marketing usług hotelarskich, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 37. Urbanek, G. 2002. Zarządzanie marką, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 38. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.
 39. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.
 40. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.
 41. Wiktor, J.W. 2003. Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 42. Witek-Hajduk, M.K. 2001. Zarządzanie marką, Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
1644-9584
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu