BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brelik Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rozwój turystyki w świadomości mieszkańców obszarów recepcji turystycznej na przykładzie gminy Kołobrzeg
Tourism Development in Local Resident Consciousness of Tourism Reception Region - Example of the Kolobrzeg District
Source
Problemy Zarządzania, 2010, vol. 8, nr 3 (29), s. 138-144, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie w turystyce
Keyword
Rozwój turystyki, Ochrona środowiska, Świadomość ekologiczna
Tourism development, Environmental protection, Ecological awareness
Note
streszcz., summ.
Country
Kołobrzeg
Abstract
Rozwój turystyki nie powinien być przyczyną zmian zachodzących w danym ekosystemie. Koncepcja ta jest powszechnie akceptowana dzięki rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństw, co jednak nie oznacza, że jest ona automatycznie wprowadzana w życie. W artykule została podjęta analiza zaangażowania mieszkańców gminy Kołobrzeg w rozwój turystyki oraz działań podejmowanych przez respondentów w zakresie ochrony środowiska. Zebrany materiał w połączeniu z materiałem źródłowym przygotowywano w formie zestawień tabelarycznych w celu prezentacji omawianych zagadnień. Do badania siły zależności pomiędzy wybranymi cechami wykorzystano współczynnik korelacji V-Cramera oparty na statystyce χ2. (abstrakt oryginalny)

Tourism development will lead to irreversible changes in the ecosystem. This concept is widely accepted due to growing consciousness of ecological communities but does not mean that it is automatically put into effect. The paper presents an analysis of the involvement of Kolobrzeg local residents in tourism development and environmental consciousness. The material collected in connection with the source material was prepared in the form of summary tables in order to present the issues discussed. The study focuses on relationships between the selected characteristics of the coefficient correlation - Cramer's V based on χ2 statistics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bohdanowicz, P. 2008. Turystyka a świadomość ekologiczna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  2. Brelik, A. 2010. Agroturystyka w zrównoważonym rozwoju województwa zachodniopomorskiego, w: B. Mejer (red.) Ekonomiczne problemy usług. Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  3. Przecławski, K. 2001. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków: Albis.
  4. Rapacz, A., Gryszel, P. i D. Jaremen 2008. Udział mieszkańców w realizacji idei zrównoważonego rozwoju w gminach turystycznych, w: G. Gołembski (red.) Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, s. 162-180. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  5. Wiktorowski, K. 2008. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionie zachodniopomorskim. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, nr 7 (4), s. 147-154.
Cited by
Show
ISSN
1644-9584
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu