BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczkowska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Polityka rachunkowości w jednostce gospodarczej
Accounting Policy In Economic Unit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 5-16, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Rachunkowość, Polityka rachunkowości, Przedsiębiorstwo
Accounting, Accounting policy, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Rachunkowość finansowa jest wewnętrznie spójnym, logicznym systemem informacyjnym jednostki, służącym do wiarygodnego odzwierciedlenia jej sytuacji majątkowej i finansowej. Obejmuje ona swoim zakresem: a) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości; b) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; c) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów; d) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; e) sporządzanie sprawozdań finansowych; f) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą; g) poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą. (fragment tekstu)

Economic unit accounting policy has to be led not only in professional but also judicious, reliable and ethical way. In accordance with the overriding rules of accounting it should result in better quality of bookkeeping executing and drawing up financial statements. This article presents essence and range of accounting policy in economical unit according to the law of accounting and international accounting regulations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dadacz J., Gdański J., MSR w polskim prawie bilansowym - szansa czy problem?"Rachunkowość" 2005, nr 4.
  2. Gos W., Ustawa o rachunkowości, rozdział I. Przepisy ogólne, w: Komentarz do ustawy o rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
  3. Martyniuk T., Polska rachunkowość finansowa na tle rozwiązań międzynarodowych, w: Rachunkowość międzynarodowa, red. L. Bednarski, J. Gierusz, PWE, Warszawa 2001.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. I, IASB, SKwP, Warszawa 2004.
  5. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
  6. Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu