BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych według międzynarodowych standardów rachunkowości
Sale of Fixed Tangible Assets According to the International Accounting Standards
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 17-25, bibliogr. 2 poz.
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Rachunkowość, Aktywa, Środki trwałe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Assets, Fixed assets, International Accounting Standards (IAS)
Note
summ.
Abstract
Ustawa o rachunkowości nie definiuje pojęcia rzeczowe aktywa trwałe, lecz pod taką nazwą figuruje pozycja w bilansie w grupie aktywów trwałych. Na rzeczowe aktywa trwałe składają się środki trwałe, środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwałe w budowie. Termin rzeczowe aktywa trwałe pojawia się także w art. 3, ust. 1, pkt 15 ustawy, przedstawiając pojęcie środki trwałe jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki'. Nieco inaczej pojęcie rzeczowe aktywa trwałe przedstawiono w MSR nr 16. Według niego, są to środki trwałe utrzymywane w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym lub przy dostawach towarów i świadczeniu usług, w celu oddania do używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych oraz którym towarzyszy oczekiwanie, że będą wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden okres. Na podstawie tych definicji jednoznacznie można stwierdzić, że środki trwałe są nierozerwalnie powiązane z pojęciem rzeczowe aktywa trwałe. Zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i MSR nr 16 nie wskazano możliwości zmian stanu środków trwałych w wyniku ich zwiększenia lub zmniejszenia.(fragment tekstu)

Issues related to selling fixed assets, including fixed tangible assets, are regulated by a few standards. Each of them has a different purpose and scope, in which issues related to alienation of fixed tangible assets are described. They concern valuation, recording and presentation in financial reporting, setting the moment of sale revenue and transferring the property right. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 1, SKwP, Warszawa 2004.
  2. Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994 r., DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu