BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drumlak Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Projekt międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw
Project of IFRS for Small and Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 27-39, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting, Small business, International Financial Reporting Standard
Note
summ.
Abstract
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) coraz silniej oddziałują na gospodarkę. Ich wpływ przejawia się głównie w tworzeniu nowych miejsc pracy, wypracowywaniu dużych zysków finansowych, wprowadzaniu innowacji i zasilaniu sektora wielkich przedsiębiorstw (w roli odbiorców, dostawców, pośredników). Ze względu na duże znaczenie społeczno-ekonomiczne tego sektora gospodarki poszukiwane są różnorodne formy wspierania jego rozwoju. Polegają one głównie na dostarczeniu pomysłów na biznes, zapewnieniu dostępu do know-how oraz kompleksowej oferty produktów i usług związanych z prowadzeniem firmy. Niezwykle istotne jest również dążenie do uproszczenia uregulowań prawnych ułatwiających tym przedsiębiorstwom funkcjonowanie na rynku. Celem artykułu jest przedstawienie przesłanek powstania i prezentacja podstawowych założeń projektu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSSF MSP), ze szczególnym podkreśleniem roli, jaką odgrywają te przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. (fragment tekstu)

The article describes characteristic of small and medium enterprises (SME's) world-wide. Special attention has been given to the SME's in Poland. Recent Exposure Drafts of IFRS for SME's has been described. The article points out advantages and disadvantages of this project, showing general differences between full IFRS set and IFRS for SME's. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamek J., Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw ~ wyzwania, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 36 (92), SKwP, Warszawa 2007.
 2. Biuletyn Strefowy, http://www.kssse.pl/index.php?news_id=260&news_table=kssse_ os_news.
 3. Ernst & Young, Projekt MSSF dla małych i średnich podmiotów, "Alert MSSF" z 10.02.2007.
 4. Finansowanie innowacyjnych MSP: Czy pieniądze i innowacyjne idee spotykają się w Polsce? http://www.rzeczpospolita.pl/tematy/case-seminarium/2002/2seminar. html.
 5. IASB Publishes Draft IFRS for SMEs, New and Noteworthy Information You Can Use, "CMA Management" 8 April 2007.
 6. Jaruga A., Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości oraz jej międzynarodowa instytucjonalizacja, w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ; (MSSF/MSR) a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, SKwP Warszawa 2005.
 7. Jarugowa A., Szychta A., Przedmowa do wydania polskiego, w: E. Hendriksen, M. van Breda, Teoria rachunkowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 8. Kanikuła S., Outsourcing w sektorze MSP, http:/www.autotirmowc.pl/l 1029,artyku_ outsorcing_w_sektorze_msp.html.
 9. Krzywda D., Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości z Polsce, Warszawa 1999.
 10. Małe i średnie firmy kołem napędowym polskiej gospodarki, http://www.bankier.pl/wia-domosci/multiarticle.html?article_id=1360569&position=2.
 11. Mc Quaid L., IFRS for SMEs, "A Brave New World. Accountancy Ireland" 2007, Vol. 39, Issue 3.
 12. Sektor MSP, http://pl.wikipedia.org/wiki/Sektor_MSP.
 13. Sektor MSP jako siła napędowa gospodarki, www.twoja-finna.pl/artykul/564.html.
 14. Sinnet W.M., Ask IFRS for SMEs, "Financial Executive" 2007, June.
 15. Sobański K., Międzynarodowa sprawozdawczość finansowa. Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=860.
 16. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 28.05.2004 r., DzU 2004, nr 173, poz. 1807.
 17. Wray S., MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw, "PriceWaterhouseCoopers Aktualności MSSF" 2007; nr 50.
 18. Z inicjatywą dla małych i średnich przedsiębiorstw, http://www.biznes-polska.pl/ article/879936_Z_Inicjatywa_dla_malych_i_srednich_przedsiebiorstw.htm.
 19. Zabłocka S., Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości międzynarodowej, w: Rachunkowość międzynarodowa, red. L. Bednarski, J. Gierusz, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu