BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Różnice kursowe według prawa bilansowego i podatkowego
Foreign Exchange Differences by the Balance Sheet Law and the Tax Law
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 41-56, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Rachunkowość, Kurs walutowy, Prawo bilansowe, Prawo podatkowe
Accounting, Exchange rates, Balance law, Tax regulations
Note
summ.
Abstract
Różnice kursowe wynikają z rozbieżności między wyceną środków pieniężnych, kredytów bankowych, papierów wartościowych, udziałów, rozrachunków itd. wyrażonych w walutach obcych, przeliczonych na złoty polskie z dnia powstania operacji, a ich wartością ustaloną według kursów dla obliczenia ich stanu na inny dzień (na przykład na dzień bilansowy) lub na dzień ich rozliczenia (na przykład na dzień regulacji należności lub zobowiązania). Wynika z tego, że różnice kursowe powstają wtedy, gdy dana operacja odnosi się do dwóch momentów, w których występują różne kursy walut. Zasady ujmowania operacji wyrażonych w walutach obcych oraz ustalania i odnoszenia różnic kursowych wpływają na wartość zasobów i procesów rejestrowanych przez rachunkowość, a w konsekwencji na ocenę sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przestawienie sposobu ustalania i ujmowania różnic kursowych według regulacji prawa bilansowego i podatkowego. (fragment tekstu)

The paper presents Issues related to valuation of accounting transactions denominated in foreign currency. Special attention was paid to: a) rules of calculating foreign exchange differences by the balance sheet law and the tax law; b) way of recognizing foreign exchange differences; c) presentation of resources and processes denominated it foreign currency and foreign exchange differences in a financial statement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gierusz B., Martyniuk T., Rozliczanie transakcji w walutach obcych, w: Rachunkowość w zrządzaniu jednostkami gospodarczymi. "Prace Katedry Rachunkowości", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 464, Szczecin 2007.
  2. Koc S., Różnice kursowe w świetle ustaw o podatku dochodowym, "Rachunkowość" 2007, nr 5.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. 1, SKwP, International Accounting Standards Board, Warszawa 2004.
  4. Ustawa z dnia 27.07.2002 r., Prawo dewizowe, DzU nr 141, poz. 1178, z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2000, nr 14, poz. 176, z późn. zm.
  8. www.spolkigieldowe.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu