BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hass-Symotiuk Maria (Uniwersytet Szczeciński), Jakimowicz Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Determinanty modelu rachunkowości zakładów opieki zdrowotnej
Determinants of Accounting Model for Health Care Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 57-71, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Rachunkowość, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Accounting, Independent public health care facilities, Management in healthcare
Note
summ.
Abstract
Poprawa efektywności wykorzystania zasobów będących do dyspozycji zakładów opieki zdrowotnej wymaga gromadzenia i przetwarzania różnych zbiorów informacji zarówno finansowych, jak i medycznych na potrzeby zarówno użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. Informacje te są niezbędne do zarządzania finansami i innymi zasobami zakładów opieki zdrowotnej, rozliczeń z płatnikami, pomiaru i oceny ich dokonań kierownictwa oraz rozliczenia z odpowiedzialności za decyzje i działania. Zasadniczym źródłem informacji finansowych zdolnym zaspokoić potrzeby kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej i otoczenia (np. NFZ, organów założycielskich) jest rachunkowość. Mianem tym najogólniej określa się system identyfikacji i kwantytatywnego pomiaru zdarzeń i procesów związanych z gospodarowaniem, ich przetwarzania i analizy oraz komunikowania (przekazywania) różnym użytkownikom informacji finansowych o działalności zakładu do podejmowania decyzji i oceny jego ekonomicznych efektów w określonym czasie.(fragment tekstu)

At the backgrounds of the characterization of public and non-public health care organizations the papers describes the fundamental factors that shape the accounting model of these entities, as well as their attributes. Close considerations are paid to the financial management of health care organizations (ZOZ), which is the important factor of the accounting model of public ZOZs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brzezin W., Ogólna teoria współczesnej rachunkowości, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, Częstochowa 2006.
 2. Hass-Symotiuk M., Ewolucja modelu rachunkowości publicznych zakładów opieki zdrowotnej, PAN Oddz. Gdańsk, Szczecin 1999.
 3. Henke E., Introduction to Non Profit Organization Accounting, Boston, Massachusetts 1985.
 4. Informacja ekonomiczno-finansową w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 5. Kiziukiewicz T., Specyficzne cechy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, w: Rachunkowość we współczesnej gospodarce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 387, Szczecin 2005.
 6. Nowacka B., Sporządzanie, obieg i ewidencja dokumentów finansowo-księgowych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, SMOZ, Warszawa 1994.
 7. Nowak W. A., Fundamentalne uwarunkowania rachunkowości sektora publicznego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 8. Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symofiuk, Dom Wydawniczy ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, DzU nr 107, poz. 726, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, DzU nr 113, poz. 770.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej DzU nr 115, poz. 781, z późn. zm.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, DzU nr 142, poz. 1020.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, DzU nr 116, poz. 783.
 13. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 5 października 2005 r. w sprawie zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, DzU nr 207, poz. 1735.
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 marca 2008 r. w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, DzU nr 58, poz. 355.
 15. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności, DzU nr 55, poz. 490.
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, DzU nr 164, poz. 1194
 17. Rój J., Sobiech J., Zarządzanie finansami szpitala, Dom Wydawniczy ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 18. Ustawa z 29 września 1994 r o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
 19. Ustawa z 30 czerwca 2005 v. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
 20. Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 2007, nr 14, poz. 89, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu