BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Prezentacja zasad wyceny w informacji dodatkowej według międzynarodowych i polskich regulacji rachunkowości
Presentation of Valuation Rules in Notes to the Financial Statement According to the International and Polish Regulations of Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 73-86, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Rachunkowość, Wycena, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Valuation, Financial statements, International Accounting Standards (IAS)
Note
summ.
Abstract
Użytkownicy sprawozdań finansowych oczekują jasnych i rzetelnych informacji o stanie majątkowym i finansowym przedsiębiorstw. Sprawozdanie finansowe powinno zawierać syntetyczne dane liczbowe i odpowiednio rozbudowaną część opisową, umożliwiającą poszerzenie informacji w wybranym zakresie. Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych zawierają syntetyczne dane liczbowe, wymagające objaśnienia i uzupełnienia. Taką funkcję pełni informacja dodatkowa, określana również jako załączniki (noty) do sprawozdania finansowego, obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości określają minimalny zakres prezentowanych informacji uzupełniających, który może być poszerzony przez jednostki. Regulacje te nie określają formy prezentacji dodatkowych objaśnień w zakresie wyceny. Powoduje to, że informacje mogą być dowolnie grupowane,co utrudnia ich analizę (fragment tekstu)

The paper is an attempt at synthesizing of clarifications related to rules of assets and liabilities valuation and determination of the financial result disclosed in notes to the financial statement. Primary it presents the range of notes to the financial statement according to the selected International Accounting Standards, and then according to the Accounting Act. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gos W., Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2006.
  2. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych, SKwP Warszawa 2007.
  3. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 16 - Rzeczowe aktywa trwale, SKwP, Warszawa 2007.
  4. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 32 - Instrumenty finansowe, prezentacja, SKwP Warszawa 2007.
  5. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 37 - Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, SKwP, Warszawa 2007.
  6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie zakresu informacji , wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości, DzU 2005, nr 209, poz. 1743.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, ' DzU z 2005 r. nr 209, poz. 1744.
  8. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, DzU nr 76, poz. 694, ze z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu