BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Plan połączenia spółek kapitałowych wybrane zagadnienia
Selected Problems Related to Draft Terms of Merger of Corporations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 87-96, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Rachunkowość, Konsolidacja przedsiębiorstw, Fuzje i przejęcia, Połączenia jednostek gospodarczych
Accounting, Consolidation of companies, Mergers and acquisitions, Business combinations
Note
summ.
Abstract
Połączenie jednostek gospodarczych jest procesem niezwykłe złożonym. Jego prawidłowe przygotowanie i rozliczenie wymaga dogłębnej znajomości nie tylko przepisów ustawy o rachunkowości, lecz również przepisów prawa podatkowego i kodeksu spółek handlowych Niezwykłe istotnym etapem jest przygotowanie planu połączenia. Mimo że zasady jego tworzenia oraz podstawowe elementy, które powinien zawierać, zostały zawarte w kodeksie spółek handlowych, to jednak jego sporządzenie byłoby niemożliwe bez danych dostarczonych przez rachunkowość. Celem artykułu jest prezentacja wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem planu połączenia spółek kapitałowych Dla uproszczenia w dalszej części artykułu będzie on określany jako plan połączenia. (fragment tekstu)

Business combination is a very complex process, composed of a few stages. One of them is preparing draft terms of merger. The purpose of this paper is to present selected issues related to creating draft terms of merger. The article focuses on obligatory parts of the document, issues related to exchange ratio determination and examination of the document. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=448636:cs&lang=en&Hst=448636:cs,&pos=1&page= 1&nbl= 1&pgs= 1O&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte.
  2. Koźma Z., Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek, w: Kodeks spółek handlowych - komentarz, red. Z. Koźma, M. Ożóg, ODDK, Gdańsk 2005.
  3. Małyszewska E., Parytet wymiany podstawą połączenia spółek, "Gazeta Prawna" 2006, nr 10(1628).
  4. Steindel M., Specyfika wyceny wartości w polskich warunkach, w: Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, red. M. Lewandowski, M. Kamiński,N. Kulpa i in., WIG Press, Warszawa 2001.
  5. Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa 1998.
  6. Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, DzU 2001, nr 31, poz. 359 z późn. zm.
  9. Trzecia Dyrektywa Rady z dnia 9 października 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotycząca łączenia się spółek akcyjnych (78/855/EWG) z dnia 20.10.1978 r.. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L295/36.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu