BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska)
Title
Rodzinność w cyklu życia przedsiębiorstwa rodzinnego
Familism in the Life Cycle of the Family Business
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 91-102, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Rozwój, Przedsiębiorstwo rodzinne, Cykl życia, Wizerunek przedsiębiorstwa, Badania empiryczne
Development, Family-owned business, Life cycles, Company image, Empirical researches
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W opracowaniu przedstawiono rozważania jednego z przypadków przebiegu cyklu życia firmy rodzinnej opartej na funkcjonowaniu obszaru biznesowego i związanej z nim strategii kształtowania wizerunku firmy. Przedstawiono dostępne w literaturze przedmioty modele takich cyklów oraz wyniki zrealizowanych badań empirycznych nad wykorzystaniem rodzinnego charakteru firmy w cyklu życia. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a discussion of one of the cases the course of the life cycle of a family business based on the functioning of the business area and the related strategy for creating the image of the company. Shows the available models in the literature items such cycles completed and the results of empirical studies on the use of the family nature of the business life cycle. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anderson R., Reeb D. (2003), Founding-family ownership and firm performance, Evidence from the S&P 500, Journal of Finance, vol. 58, z. 3, s. 1301-1328.
 2. Antoszkiewicz J.D. (2012), Funkcjonowanie firmy rodzinnej w świetle zasady Pareto - 20/80, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIII, z. 8, s. 219-251.
 3. Daszkiewicz N. (2014), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 7, s. 243-252.
 4. Downs A. (1994), Inside Bureaucracy. USA: Waveland Press.
 5. Gościński J.W. (1989), Cykl życia organizacji. Warszawa: PWE.
 6. Greiner L.E., www.emeraldinsight.com/researchregister (październik 2004).
 7. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Warszawa: Difin.
 8. Lipiec J. (2012), Plan ciągłości firmy rodzinnej, Dobra sukcesja, "Raport ThinkTank Magazine".
 9. Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza. Warszawa-Kraków: PWN.
 10. May P., Lewandowska A. (2014), Stawka większa niż biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 11. Nogalski B., Białas T., Czapiewski M. (1993), Zarządzanie w różnych formach własności. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 12. Nogalski B., Marcinkiewicz H. (2004), Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać. Warszawa: Difin.
 13. Overview of Family Business Relevant Issues Contract No. 30-CE-0164021/00-51, Final Report Vienna 2008.
 14. Penc J. (1997), Decyzje w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo PSB.
 15. Pierścionek Z. (1996), Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN.
 16. Quinn R.E., Cameron K. (1983), Organizational Life Cycle and Shifting, Criteria of Effectiveness, Some Preliminary Evidence, Management Science, vol. 29, z. 1.
 17. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne, istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 18. Schlesinger P.F., Sathe V., Schlesinger L.A., Kotter J.P. (1999), Projektowanie organizacyjne. Warszawa: PWN.
 19. Sułkowski Ł., Marjański A. (2010), Specyfika polskich małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych, Problemy Zarządzania, vol. 8, z. 4.
 20. Wach K., Wojciechowski L. (2014), The Size and the Strategic International Orientation: The Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z 7, s. 131-143.
 21. Wawrzyniak B. (1987), Szkoła zarządzania. Warszawa: PWE.
 22. Więcek-Janka E. (2011), Games and Decisions. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.
 23. Więcek-Janka E. (2013), Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu