BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ewolucja systemu budżetowania w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce wybrane zagadnienia
Evolution of System of Budgeting in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 97-113, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Finanse publiczne, Budżetowanie, Budżet zadaniowy, Nowe zarządzanie publiczne
Public finance, Budgeting, Task budget, New public management
Note
summ.
Abstract
Konsekwencją wejścia Polski do Wspólnoty Europejskiej jest konieczność podjęcia kolejnych wyzwań. Przystąpienie do wspólnego rynku skutkuje nasileniem złożoności współpracy między państwami europejskimi, których wyróżnikami w osiąganiu przewagi są wiedza i lepsza jakość zarządzania. Polska ma szansę rozwoju na europejskim i globalnym rynku pod warunkiem upowszechnienia nowoczesnych metod zarządzania państwem, opartych na zasadach określanych jako new public management. Celem artykułu jest prezentacja zagadnień budżetowania zadaniowego. W związku z tym scharakteryzowano struktury budżetu zadaniowego oraz zaprezentowano noty i informację opisową do niego. Ponadto przedstawiono klasyfikację wydatków i przychodów administracji publicznej COFOG - oraz "Europejski system rachunków ESA 1995" jako podstawę do stworzenia nowej klasyfikacji budżetowej w Polsce. (fragment tekstu)

In paper is present essence, range of budgeting, perform characteristic of structure. It characterize classification of expense and income of public administrations COFOG and "European system account 1995 ESA" for creation of new budgetary classification in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2007.
 2. Budżet zadaniowy. Racjonalność, przejrzystość, skuteczność. Metodyka, materiały Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departament Budżetu Zadaniowego, Warszawa 2006.
 3. Golinowska S., Polityka społeczna: koncepcja - instytucje - koszty, Poltext, Warszawa 2000.
 4. http://bz.premier.gov.pl/aktualnosci001_15.php.
 5. Joumard I., Kongsrud P, Nam Y.S., Price R., Enhancing the Effectiveness of Public Spending: Experience in OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers, No. 380, OECD Publishing 2004.
 6. Krajowy program reform na lata 2005-2008, Warszawa 2005.
 7. Lubińska T., Lozano Platonoff A., Strąk T., Budżet zadaniowy - racjonalność - przejrzystość - skuteczność, "Ekonomista" 2006, nr 5.
 8. Program konwergencji - aktualizacja 2005, Warszawa 2006.
 9. Program operacyjny "Kapitał ludzki". Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007 -2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2002 r. z dnia 23.01.2002 r.
 11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2000 z dnia 10.07.2000 r.
 12. Szczegółowe zasady opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2008, załącznik numer 58 do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok.
 13. Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
 14. Założenia i sposób wdrażania budżetu zadaniowego, materiały szkoleniowe UPRP, Forum Gryf Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu