BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zestawienie zmian w kapitale własnym według regulacji międzynarodowych i polskich analiza porównawcza
The Statement of Changes in Equity According to International and Polish Regulations a Comparative Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 115-132, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Kapitał własny, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting, Financial reporting, Ownership capital, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard
Note
summ.
Abstract
Zestawienie zmian w kapitale własnym jest sprawozdaniem zawierającym rozwinięcie pozycji bilansu dotyczących kapitału własnego. W odniesieniu do tych pozycji zestawienie odgrywa podobną rolę, jak rachunek zysków i strat dla wyniku finansowego syntetycznie wykazanego w bilansie czy rachunek przepływów pieniężnych w odniesieniu do środków pieniężnych. W polskim prawie bilansowym zestawienie zmian w kapitale własnym jest "najmłodszym" sprawozdaniem. Zapisy ustawowe w tym zakresie były wzorowane głównie na MSR nr 1. Celem artykułu jest ocena stopnia zgodności polskich przepisów z regulacjami międzynarodowymi.(fragment tekstu)

The statement of changes in equity is a financial statement, which displays those balance sheet items that concearn equity. This paper presents the rules under which the statement is prepared according to both the IAS and the Polish Accounting Act. An analysis of the Polish regulations compliance with the international standards is made in the paper's final part.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Komentarz do ustawy o rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, LexisNexis, Warszawa 2006.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, IASB, Warszawa 2004.
  3. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu