BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotowicz-Śwital Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Formalne i nieformalne ujęcie aktywów niematerialnych w rachunkowości
Formal and Informal Presentation Assets Intagible in the Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 133-146, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Rachunkowość, Aktywa, Wycena wartości niematerialnych, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Assets, Valuation of intangible assets, International Accounting Standards (IAS)
Note
summ.
Abstract
Początkowo uważano, że rynek ocenia przedsiębiorstwo przez pryzmat realiów finansowych, a sukces może zapewnić prawidłowe sterowanie finansami przedsiębiorstwa. W związku z tym do pewnego czasu czynniki finansowe były uważane za czynniki pierwszego rzędu w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, natomiast pozostałe jako mniej ważne. Tendencja ta zmieniała się wraz z rozwojem gospodarki. Nastanie i rozwój gospodarki ery informacyjnej pobudził wzrost nowoczesnych organizacji, opartych na wiedzy w których główne znaczenie mają zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się i identyfikacji czynników kreujących wartość w przedsiębiorstwie oraz umiejętność wykorzystania zasobów finansowych i niefinansowych. Osiągnięcia tych przedsiębiorstw są dowodem, że sukces przedsiębiorstwa w rozwiniętej gospodarce nie jest związany z tradycyjnym majątkiem i jego dochodowością, lecz raczej z dochodowością czynników niematerialnych istniejących w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

Nowadays, assets intangible have an incredible influence on creating the value of enterprises. Thus, there is a need to make the Accounting identify, measure as well as to make it present the Assets Intangible for management needs. That is why, the accounting has created many conceptions which are amazing opportunities for many enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Customer Value, Intellectual Capital, Suplement to Skandias 1996, Annual Report.
 2. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 3. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 4. Edvinsson L., Malone S.M., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 5. Hass-Symotiuk M., System informacji dla zarządzania publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w: Systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. J. Mońka, D. Sołtys, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 6. Herman A., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, w: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa - aktualny stan i perspektywy rozwoju, red. E. Urbańczyk, Wyd. Kreos, Szczecin 2003.
 7. Jaruga A., Kierunki zmian w nauczaniu rachunkowości zarządczej. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 50, Warszawa 1999.
 8. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowanie, wyd. II, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 9. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 10. Jarugowa A., Rachunkowość społeczna na te tendencji rozwoju rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 7, Warszawa 1984.
 11. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 12. Martyniuk T., Międzynarodowy Standard Rachunkowości 38 " Wartości niematerialne", w: Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Analiza porównawcza, red. J. Gierusz, ODDK, Gdańsk 2002.
 13. Osbert-Pociecha G., Karaś M., Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą pracowników (kapitałem intelektualnym) w reengineeringu przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1999, nr 3.
 14. Turyna J., Standardy rachunkowości. MSR - US GAAP - Polskie Ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2003.
 15. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. DzU nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 16. Walińska E., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków2005.
 17. Wiig K.M., Integrating Intellectual Capital with Knowlegde Management, "Long Range Planning" 1997, June.
 18. Ziętowska I., Wartości niematerialne i prawne, w: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw, red. Z. Kołaczyk, Wyd. Forum, Poznań 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu