BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziechciarz Józef (Wrocław University of Economics, Poland), Grześkowiak Alicja (Wrocław University of Economics, Poland), Stanimir Agnieszka (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Cross-national Correspondence Analysis of Generational Differences in the Perception of Work Conditions
Analiza korespondencji pokoleniowych różnic postrzegania warunków pracy w wybranych krajach
Source
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (43), s. 87-97, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Warunki pracy, Analiza korespondencji, Pokolenia
Working condition, Correspondence analysis, Generation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o istnieniu różnic pokoleniowych w postrzeganiu warunków i jakości pracy. Wybrany zakres badania odpowiada przeprowadzonym na rynku pracy spostrzeżeniom, że szczególną uwagę należy kierować na dwie grupy wieku osób pracujących: najmłodszych i najstarszych. Najwyższa stopa bezrobocia w UE jest obserwowana wśród najmłodszych osób, które napotykają wiele przeszkód na drodze swojej kariery zawodowej. Obiektywne wskaźniki rynku pracy powinny być konfrontowane z wynikami analiz subiektywnych opinii uczestników rynku pracy w celu uzyskania całościowego spojrzenia na sytuację. Przeprowadzono analizę opinii młodych i starszych Europejczyków, biorąc pod uwagę zróżnicowanie przestrzenne. Przeanalizowano opinie o obecnej pracy podane przez respondentów European Social Survey. Opinie dotyczyły między innymi: różnorodności wykonywanej pracy (brak monotonii), możliwości uczenia się nowych rzeczy w pracy, relacji między wysiłkiem wkładanym w wykonanie pracy a wynagrodzeniem, możliwości uzyskania pomocy ze strony współpracowników i innych. Artykuł prezentuje wyniki analizy korespondencji, której użyteczność jest uzasadniona ze względu na skalę pomiaru rozpatrywanych zmiennych.(abstrakt oryginalny)

The paper attempts to verify the hypothesis of the existence of generational differences in the perception of the conditions and quality of work. The research issues considered in this paper are chosen following the regularities observed in the labor markets indicating that special attention should be paid to two age groups: the youngest and the oldest persons. The highest unemployment rate in the EU is observed among young people who encounter various barriers at the beginning of their professional career. On the other hand, the older group of people is expected to provide an important contribution to the labor force to face the problem of aging societies. The objective labor market indicators should be confronted with the results of the subjective opinions of the labor market participants in order to have a comprehensive outlook of the situation. The chosen multivariate method is applied to analyze the opinions of both young and older Europeans taking into consideration the spatial diversity. The opinions about current work given by European Social Survey respondents are analyzed, among others these are the variety of current work, possibilities of learning new things at work, effort-salary relation, support received from other workers etc. The paper presents some results obtained from the applications of correspondence analysis whose usefulness is determined by the measurement scales of the regarded variables.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Backhaus K., Erichson B., Plinke W., Weiber R., Multivariate Analysemethoden, Springer-Verlag, Berlin 2003.
 2. Blasius J., Korrespondenzanalyse, R. Oldenbourg Verlag, München 2001.
 3. Clausen S.E., Applied Correspondence Analysis. An Introduction, University Paper 121, Sage 1998.
 4. ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file edition 3.0. Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data. http://www.europeansocialsurvey.org/ (retrieved 2013-06-23).
 5. Goodman L.A., On Plackett's test for contingency table interactions, "Journal of the Royal Statistical Society" Series B. 1963, vol. 25, no. 1, pp. 179-188.
 6. Greenacre M., Correspondence Analysis in Practice, Academic Press, London 1993.
 7. Greenacre M., Theory and Application of Correspondence Analysis, Academic Press, London 1984.
 8. Greenacre M., From Simple to Multiple Correspondence Analysis, [in:] M. Greenacre, J. Blasius (eds.), Multiple Correspondence Analysis and Related Methods, Chapman&Hall/CRC, London 2006, pp. 41-76.
 9. Greenacre M., Canonical Correspondence Analysis in Social Science Research, [in:] H. Locarek-Junge and C. Weihs (eds.), Classification as a Tool for Research, Springer, Heidelberg 2010, pp. 279-286.
 10. Jobson J.D., Applied Multivariate Data Analysis. Vol. II: Categorical and Multivariate Methods, Springer-Verlag, New York 1992.
 11. Stanimir A., Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 12. Stevens S.S., Measurement, Psychophysics and Utility, [in:] C.W. Churchman and P. Ratoosh (eds.), Measurement. Definitions and Theories, John Willey & Sons, Inc, New York 1959.
Cited by
Show
ISSN
1507-3866
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2014.1.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu