BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łagodzki Przemysław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Prezentacja rachunku przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie rolniczym według międzynarodowych standardów rachunkowości i ustawy o rachunkowości
Presentation of Cash Flow Statement in Agricultural Enterprise According to International Standards of Accountancy and Polish Accountancy Act
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 147-156, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Przedsiębiorstwo rolne, Rachunkowość rolna, Rachunek przepływów pieniężnych, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Ustawa o rachunkowości
Agricultural enterprises, Agricultural accountancy, Cash-flow statement, International Accounting Standards (IAS), Accounting Act
Note
summ.
Abstract
Informacje na temat sporządzania i prezentacji rachunku przepływów pieniężnych w MSR nr 41 - Rolnictwo ograniczają się do przedstawionego w załączniku do tego MSR przykładu sprawozdania zestawionego metodą bezpośrednią. Metoda ta jest zalecana przez MSR nr 7 Rachunek przepływów pieniężnych jako preferowana postać rachunku przepływów pieniężnych. W związku z tym można przyjąć, że gospodarstwa rolnicze sporządzające rachunek przepływów pieniężnych podlegają regulacjom MSR nr 7 - Rachunek przepływów pieniężnych. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań w zakresie prezentacji rachunku przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie rolniczym według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ustawy o rachunkowości. (fragment tekstu)

Principles of composing of cash flow statement in agricultural enterprise included subject regulations IAS No 41, IAS 7 and polish accountancy act. This article take attempt of comparison of solution in this range. It is possible to ascertain in result of carried comparative analysis, that equal polish as well as international solutions are compact as they . result from records included in IAS No 7. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jargiełło A., Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarstwie, www.ho.pl/article.php?id=1418.
  2. Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994 r., DzU 2002, nr 76, poz. 694, art. 64, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu