BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gradoń Witold (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Metody oceny stabilności systemu bankowego w Polsce
The Banking System Stability Rating Methods in Poland
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 1, s. 254-267, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1
Keyword
Sektor bankowy, System bankowy, System wczesnego ostrzegania, System finansowy, Stabilność finansowa
Banking sector, Banking system, Early warning system, Financial system, Financial sustainability
Note
summ.
Company
Narodowy Bank Polski (NBP), Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny
National Bank of Poland, , Bank Guarantee Fund
Abstract
Z uwagi na rangę sektora bankowego i skalę jego oddziaływania na pozostałe ogniwa systemu finansowego w Polsce, zarówno cały sektor bankowy, jak i poszczególne banki najczęściej poddawane są analizie. Celem artykułu jest więc prezentacja podstawowych założeń metod systemów wczesnego ostrzegania wykorzystywanych w Polsce przez Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Komisję Nadzoru Finansowego wobec banków. Pozwoli to na ich porównanie oraz wskazanie głównych obszarów działalności banków poddawanych kontroli. Dokładna analiza porównawcza opisanych metod oraz krytyczna analiza ich zasadniczych założeń stanowić może natomiast przedmiot rozważań podjętych w kolejnych opracowaniach poświęconych tej problematyce. (fragment tekstu)

The economic effects of the collapse of the credit institutions in the modern market economy make increasing attention is paid to early warning systems. They allow to take appropriate corrective action early enough to prevent banks from collapse. The purpose of this article is to present models of early warning systems that are used in Poland by the Polish National Bank, the Bank Guarantee Fund and the Financial Supervision Commission. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BION, czyli nadzór oparty na analizie ryzyka. ekonimia24, www.rp.pl
 2. Bartkowiak R., Iwanicz-Drozdowska M., Królak W., Sowińska I.: Kryteria i metody oceny zagrożenia wypłacalności banku. Wnioski z doświadczeń BFG dla budowy systemu wczesnego ostrzegania. "Bezpieczny Bank" 1997, nr 1.
 3. Capiga M., Gradoń W., Szustak G.: Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych. CeDeWu, Warszawa 2013.
 4. Konat W., Sowińska I.: System monitorowania w BFG sytuacji banków komercyjnych. "Bezpieczny Bank" 2002, nr 1(16).
 5. Masiukiewicz P.: Zarządzanie sanacją banku. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 6. Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r. NBP, Warszawa 2011.
 7. Solarz J.K.: Istota i sposób pomiaru ryzyka systemu finansowego. W: Ryzyko w finansach i bankowości. Red. B. Filipiak, M. Dylewski. Difin, Warszawa 2010.
 8. Sowińska I.: Metodyka Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie oceny zagrożeń sytuacji finansowej banków. "Bezpieczny Bank" 2006, nr 2(31).
 9. Stress Testing at Major Financial Institutions: Survey Results and Practice. Committee on the Global Financial System, Bank of International Settlement, 2005.
 10. Uchwała KNF nr 258/2011 z dnia z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku. Dz.Urz. KNF nr 11, poz. 43.
 11. Uchwała KNF nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. Dz.Urz. KNF nr 2, poz. 11.
 12. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Dz.U. 2000, nr 9, poz. 131 z późn. zm.
 13. www.bfg.pl
 14. www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/necmod_pl.pdf
 15. Zaleska M.: Metodyka identyfikacji zagrożeń w bankach objętych obowiązkowym system gwarantowania depozytów. W: III Kongres Ryzyka Bankowego. BIK, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu