BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lizak Dariusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Title
Szkic relacji pomiędzy kapitałem społecznym a wykorzystaniem zasobów przedsiębiorstwa
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 219-231, rys., wykr., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Zasoby przedsiębiorstwa, Potencjał przedsiębiorstwa, Kapitał społeczny
Enterprise resources, Potential of enterprise, Social capital
Abstract
Skuteczne wykorzystanie zasobów organizacji wymaga w przedsiębiorstwie zaangażowania nie tylko zasobów materialnych, ale również zasobów O charakterze niematerialnym. Do takich zasobów zalicza się kapitał społeczny, którego koncepcje współczesnych badaczy podkreślają znaczenie wspólnych norm i zachowań organizacyjnych, mających wpływ na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw stawiają przed nimi nowe wymagania, takie jak: wytwarzanie na światowym poziomie, maksymalizacja satysfakcji nabywcy, zdolność do wysokiej akumulacji finansowej. Aby temu sprostać przedsiębiorstwo musi dysponować określonymi środkami i wykorzystywać je w coraz bardziej innowacyjny sposób. W strukturze zasobów coraz większe znaczenie mają zasoby niematerialne, dające szanse przewagi konkurencyjnej. Do takich zasobów zalicza się kapitał społeczny. Wobec tego, opis i analiza związków pomiędzy składnikami kapitału społecznego a efektywnością wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa stanowi szczególny asumpt do dalszych badań nad szczegółową analizą dopasowania poszczególnych związków. Celem niniejszego artykułu jest wyodrębnienie i identyfikacja związków na podstawie analizy literatury przedmiotu, stanowiąc w ten sposób wstęp do badań empirycznych nad relacją wartości społecznych w odniesieniu do zasobów organizacji. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Coleman J.S.: Social Capital in the Creation of Human Capital. "American Journal of Sociology" 1998, No. 94.
 2. Cox E.: The Functional Value of Social Capital. "Australian Journal of Social Issues." Summer 2007.
 3. Dollinger M.J.: Enterpreneurship, Strategies and Resources. Austen Press, Indiana University, Dixie Highway 1995.
 4. Galaskiewicz J.: The Structure of Community Organizational Networks. University of Minnesota 2001, http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=l l&hid=l 17&sid= 16600913-4015-4568alda-fe0d25bca374%40sessionmgrl02 [5 marzec 2008].
 5. Kapitał społeczny: Red. L. Frąckiewicz, A. Rączaszka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 6. Kapitał społeczny, Ekonomia społeczna. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 7. Kapitał Społeczny we wspólnotach. Red. H. Januszek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 199.
 8. Lin N.: Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press, New York 2001.
 9. Loaurt P.: Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1995.
 10. Nahapiet Y., Ghosal S.: Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage. "Academy of Management Review" 1998, No. 2.
 11. Paluszkiewicz J.O.: Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym. Wydawnictwo Profesjonalne Alpha, Ostrołęka 2005.
 12. Pennings J.M., Lee K., Witteloostnin A.: Human Capital, Social Capital and Firm Dissolution. "Academy of Management Journal" 1998, No. 4.
 13. Podstawy Zarządzania Przedsiębiorstwem. Red. H. Bieniok. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 14. Portes A.: Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Departament of Socjology, Princeton University, http://proquest.umi. com/pqdweb?index=6&did=33571325&SrchMode=2&sid=l 0&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS= 1210 361702&clientld=46387 [22 marzec 2008].
 15. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z.: Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorczości. PWE, Warszawa 2008.
 16. Strategy, Structure and Style. Red. H.T. Don O'Neal, M. Ghertman. John Wiley and Sons, New York 1997.
 17. Svendsen G., Sorensen J.F.L.: The Socioeconomic Power of Social Capital, a Double Test of Putnam's Civic Society Argument. "International Journal of Socjology and Social Policy" 2006, No. 9/10.
 18. Tsai W., Ghoshal S.: Social Capital and Value Creation: The Role of Interfirm Networks. "Academy of Management Journal" 1998, Vol. 41.
 19. Urbanowska-Sojkin E, Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
 20. Wheelen T.L., Hunger J.D.: Strategic Management and Business Policy. Pearson Education International, New Jersey 2004.
 21. Woźniak-Sobczak B.: Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 22. Zarządzanie, teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 23. Zarządzanie strategiczne, koncepcje, metody. Red. R. Krupski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu