BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska-Lenarcik Joanna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Title
Determinanty rozwoju lokalnego gmin wiejskich
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 245-254, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rozwój lokalny, Gmina, Planowanie strategiczne, Polityka regionalna UE, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Środki unijne
Local development, District, Strategic planning, EU regional policy, Public-Private Partnerships (PPP), EU funds union
Abstract
Celem niniejszej pracy jest wskazanie różnorodnych czynników oraz procesów, które bezpośrednio wpływają na rozwój lokalny gmin wiejskich oraz przedstawienie zależności między tymi czynnikami i procesami. Na potrzeby niniejszego opracowania ograniczono się tylko do tych determinant rozwoju lokalnego, które według autora są najistotniejsze. W pierwszej części opracowania zdefiniowano istotę rozwoju lokalnego i jego znaczenie dla jakości życia społeczności lokalnej. Każdy organizm gospodarczy kształtują siły wewnętrzne oraz zewnętrze, podobnie jest w przypadku jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też w części drugiej zdefiniowano wewnętrzne determinanty rozwoju gmin wiejskich, natomiast w części trzeciej determinanty zewnętrzne. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barłowska-Łapka A.: Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji projektów innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego we współpracy z innymi podmiotami. W: Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Red. A. Czudec. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007.
 2. Czykier-Wierzba D.: Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej. Biblioteka Samorządowa, TWIGGER, Warszawa 2003.
 3. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M.: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury. Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 4. Terytorialne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarczego. Red. A. Jewtuchowicz. "Folia Oeconomica", nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 5. Kaczor T., Mitroczuk I.: Goniąc Europą -fundusze publiczne a rozwój Polski i regionów. "Transformacja i rozwój", nr 113, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2007.
 6. Kłodziński M.: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006.
 7. Kłodziński M.; Kapitał społeczny jako podstawowy czynnik różnicujący stopień rozwoju gospodarczo-społecznego gmin wiejskich. W: Strategie rozwoju lokalnego. Rai. M. Adamowicz. T 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 8. Tomkiewicz E.: Polityka rozwoju obszarów wiejskich w świetle nowych regulacji prawnych. W: Polska wieś w Unii Europejskiej. Red. T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski. Wydawnictwo POLIHYMNIA, Tomaszów Lubelski-Lublin 2007.
 9. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - ramy określające standardową zawartość. "Partnerstwo Publiczno-Prywatne", nr 2, Departament Instrumentów Wsparcia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 10. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Difin, Warszawa 2003.
 11. Wskazówki dla podmiotów publicznych zainteresowanych podejmowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego. "Partnerstwo Publiczno-Prywatne", nr 1, Departament Instrumentów Wsparcia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 12. Zielona Księga w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych i prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji. Departament Instrumentów Wsparcia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu