BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wewnętrzna kontrola, audyt i nadzór jako istotne czynniki wpływające na użyteczność sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych
The Internal Control Audit and Supervision, as Essentials Factor Influencing on Entities Utility of Financial Statement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 193-205, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Audyt, Sprawozdawczość finansowa, Podmioty gospodarcze
Accounting, Internal control, Audit, Financial reporting, Business entity
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie w warunkach turbulentnej, globalnej gospodarki rynkowej staje się coraz trudniejsze. Dążąc do maksymalnego ograniczenia ryzyka zarządzania, podmioty gospodarcze' poszukują i stosują różne metody i instrumenty sterowania prowadzoną działalnością. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem ułatwia, a często warunkuje posiadanie odpowiednich informacji w różnym przekroju przedmiotowym, podmiotowym i czasowym. Zrozumiałe są więc żądania otrzymania informacji nie tylko wartościowych, lecz również ilościowych i jakościowych, wyrażonych w liczbach bezwzględnych i względnych, dotyczących przedsiębiorstwa i jego zamierzonej działalności. Istotne jest, aby głównym dostawcą takich informacji był nowoczesny, kompleksowy, a równocześnie elastyczny system rachunkowości. (fragment tekstu)

The internal control, audit and internal supervision among other factors influence on financial statements utility. Well organized and efficient internal control system, audit and internal supervision secure utility and reliability of economic Information enclosed in financial statement on the top level.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 2. Komunikat nr 11 Ministra Finansów z dnia 26.06.2006 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF nr 7, poz. 56.
 3. Kuc B.R., Audyt wewnętrzny - teoria i praktyka, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 4. Lueck W., Die Zukunft der Internen Revision. Entwicklungstendenzen der unternehmensinternen Uberwachung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2000.
 5. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005, SKwP i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2005.
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 1, SKwP, International Accounting Standards Board, Warszawa 2004.
 7. Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 61, Warszawa 2005.
 8. Sawicki K., Problem ustalenia i klasyfikacji nieprawidłowości występujących w rachunkowości finansowej jednostek gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 464, Szczecin 2007.
 9. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 2, PWN, Warszawa 1988.
 10. Ustawa z dnia 16.09.2000 r., Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz zakresie działania administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej, DzU nr 102, poz. 1116.
 12. Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
 13. Winiarska K., Audyt wewnętrzny w 2007 roku, Standardy międzynarodowe - regulacje krajowe, Difin, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu