BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Halina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Organizacja audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych
The Structure of the Internal Audit in Public Finances Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 221-237, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Finanse publiczne, Audyt wewnętrzny, Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu
Public finance, Internal audit, International Standards for the Professional Practice of Internal Audit
Note
summ.
Abstract
Nowelą ustawy o finansach publicznych' z dniem 1 stycznia 2002 roku audyt wewnętrzny został wprowadzony do wybranych jednostek sektora finansów publicznych (JSFP). Jest to wynikiem konieczności rozszerzenia instrumentów kontrolnych i nadzorczych dla wzmocnienia racjonalności, przejrzystości i odpowiedzialności za działania podejmowane w sferze zarządzania i wydatkowania środków publicznych^. Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w jednostce wymaga jego sformalizowania. Odpowiedzialność za powołanie i odpowiednie usytuowanie w strukturze organizacyjnej jednostki sektora finansów publicznych audytu wewnętrznego, a także za jego funkcjonowanie spoczywa na kierownictwie tej jednostki. Celem artykułu jest przedstawienie zasad lokalizacji komórki audytu wewnętrznego w strukturze jednostki sektora finansów publicznych, organizacji jej pracy, omówienie obowiązków i uprawnień audytora oraz wymaganych od niego kwalifikacji. (fragment tekstu)

The article presents the structure and the rules of functioning of the departments of internal audit in sector that groups organization of public finances. Also presented are rules, duties, obligations, rights and required qualifications of the Internal Auditor.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jagielski J., Audyt wewnętrzny - miejsce w systemie kontroli i organizacja, "Kontrola Państwowa" 2003, nr 3.
  2. Komunikat Ministra Finansów nr 11 z dnia 26.06.2006 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Warszawa 2006.
  3. Komunikat Ministra Finansów nr 16 z dnia 18.07.2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych". Warszawa 2006.
  4. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.06.2006 r. w sprawie szczegółowego przeprowadzania audytu wewnętrznego, DzU nr 112, poz. 765.
  6. Szczegółowe kryteria oceny stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego oraz funkcjonowania standardów kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w 2006 roku. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2006.
  7. Ustawa z dnia 27.07.200! r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej, oraz ustawy o służbie cywilnej, DzU nr 102, poz. 1116.
  8. Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu