BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbaraszewska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Utrata wartości aktywów a szacowanie przyszłych przepływów pieniężnych
The Loss of the Value of Active Bodies and Estimating Future Cash Flow
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 249-260, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Wartość aktywów, Przepływy pieniężne, Bilans
Accounting, Financial reporting, Asset value, Cash flows, Balance sheet
Note
summ.
Abstract
Sprawozdawczość finansowa może być postrzegana jako wyselekcjonowany z systemu rachunkowości zbiór syntetycznych informacji charakteryzujących pozycję i sytuację majątkowo-finansową jednostki'. Najważniejsze elementy sprawozdania finansowego, jakimi są bilans, rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych, są wzajemnie ze sobą powiązane i tworzą współzależne zbiory wielkości. Każdy element sprawozdania finansowego prezentuje inne, istotne aspekty działalności jednostki. Bilans jest zestawieniem stanu majątkowego jednostki, rachunek zysków i strat ukazuje strumienie tworzące wynik okresu, rachunek przepływów pieniężnych przedstawia zmiany w układzie majątkowym interpretowane w stosunku do tworzenia nadwyżki lub niedoboru środków pieniężnych. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu utraty wartości aktywów na szacowanie przyszłych przepływów pieniężnych. (fragment tekstu)

The article represents as the loss of the value of active bodies influences the size of future cash flows. He portrays the ways of the pricing of the value of active bodies and establishing the size of cash flows.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kostur A., Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
  2. Kostur A., Wybrane aspekty sprawozdawczych strumieni finansowych, ZTRN, t. 40, SKwP, Warszawa 1997.
  3. Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1968.
  4. Świderska G., Bilans dynamiczny - teorie i aktualne znaczenie. Monografie i Opracowania nr 284, SGPiS, Warszawa 1989.
  5. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, MSSF, US GAAP, Polskie Ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006.
  6. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. DzU nr 121, poz. 591, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu