BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadłoń Angelika (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Title
Polityka bilansowa a rachunkowość niezakończonych umów długoterminowych
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 359-368, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Działalność gospodarcza, Polityka bilansowa, Standardy rachunkowości, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Kontrakty długoterminowe
Business activity, Balance sheets policy, Accounting standards, Reporting in enterprises, Long-term contracts
Abstract
Z dniem 1 stycznia 2002 r. przedsiębiorstwa realizujące umowy długoterminowe, tzn. trwające powyżej sześciu miesięcy, niezakończone na dzień bilansowy i wykonane na ten dzień w istotnym stopniu, zostały zobligowane do stosowania nowych zasad wyceny przychodów i kosztów niezakończonych prac. W związku z brakiem wyczerpujących przepisów w ustawie o rachunkowości, do wyceny przychodów i kosztów niezakończonych kontraktów długoterminowych mają zastosowanie przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 - "Niezakończone usługi budowlane", który wszedł w życie z dniem 18 września 2006 r. oraz w dalszej kolejności, przepisy Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 11 - Umowy o usługę budowlaną. Choć nazwy na to wskazują powyższe zasady mają zastosowanie nie tylko do usług budowlanych oraz usług budowlano-montażowych i umów ich dotyczących, ale do wszelkich usług o charakterze długotrwałym, między innymi usług informatyczno-wdrożeniowych. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu polityki bilansowej prowadzonej przez firmy realizujące kontrakty długoterminowe na wycenę i zasady ujęcia przychodów i kosztów niezakończonych umów w sprawozdaniach finansowych tych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chluska J.: Błędy w sprawozdaniu finansowym. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Red B. Micherda. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
 2. Gabrusewicz W.: Sprawozdawczość finansowa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2005.
 3. Górowski J,: Creative accounting, czyli upiększanie sprawozdań finansowych. "Expert" 1999, nr 1.
 4. Http://www.inwestycje.pl/gpw/wyniki_spolek (Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe za 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2006 r. Grup Kapitałowych: Asseco BS SA, Bipromet SA, Budimex SA, Budopol SA, ComArch SA, Dom Development SA, Echo SA, Elektrobudowa SA, Elektroinstal SA, Invar & Biuro System SA, Macrologic SA, Novitus SA, Optimus SA, Prokom Software SA, Pronox Technology SA, Simple SA, Sygnity SA, Techmex SA).
 5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 - Niezakończone usługi budowlane. Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dn. 17 listopada 2006 r., nr 13, poz. 93.
 6. Kulik E.: Kreowanie wizerunku firmy przez rachunkowość. W: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce. Red. S. Sojak. TNOiK, Toruń 2003.
 7. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T.: Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2006.
 8. Matuszewicz J.: Rachunek kosztów. PWE, Warszawa 2001.
 9. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 10. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IASC, London 1999.
 11. Nowak M.: Manipulowanie obrazem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2002, nr 7-8.
 12. Schneider K.: Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007.
 13. Sobańska I., Kalinowski J., Czajor P.: Kontrakty Długoterminowe Przychody - Koszty - Wyniki. Difin, Warszawa 2004.
 14. Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 ze zm.).
 15. Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bilansowanie majątku i kapitałów. Red. J. Weber, M. Kufel. Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1993.
 16. Znowelizowana ustawa o rachunkowości wraz z wyjaśnieniami uzgodnionymi z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów. "Rachunkowość" 2002, nr specjalny.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu