BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świątek Władysław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Title
Proces harmonizacji i standaryzacji rachunkowości jako czynnik polepszenia jakości informacji
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 389-400, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych, Rachunkowość finansowa, Harmonizacja, Standaryzacja rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Information function of financial statements, Financial accounting, Harmonisation, Standardization of accounting, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard
Company
Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości
International Accounting Standards Committee (IASC)
Abstract
Zdominowany przez globalizację przełom XX i XXI w. to olbrzymia skala zmian zarówno w sferze rachunkowości finansowej, jak i zarządczej. Istotą globalizacji jest wykorzystanie praw rynku w podnoszeniu produktywności całej gospodarki światowej. Jest ona realizowana głównie drogą stopniowej liberalizacji przepływów kapitałowych, towarów i usług oraz siły roboczej pomiędzy różnymi regionami i krajami świata. Globalizacja w znaczeniu wzajemnego powiązania gospodarki światowej oznacza gospodarkę, która nie jest powiązana wyłącznie wymianą handlową, lecz stanowi złożoną sieć wzajemnych uwarunkowań pomiędzy firmami działającymi na rynku międzynarodowym. Jednym z najważniejszych źródeł informacji, które są wykorzystywane do powyższego celu, są sprawozdania finansowe generowane z systemu rachunkowości, zgodnie z określonymi zasadami. Zatem w warunkach globalizacji podstawowego znaczenia nabiera możliwość porównywalności sprawozdań finansowych w skali międzynarodowej, a skutecznym sposobem na osiąganie porównywalności sprawozdań finansowych jest jednolitość, której warunkiem jest unifikacja, czyli zniesienie różnic i ujednolicenie zasad rachunkowości na świecie. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości jest odpowiedzią na oczekiwania coraz bardziej wymagających międzynarodowych użytkowników informacji tworzonych w rachunkowości. Celem opracowania jest przedstawienie procesu redukowania różnic w sprawozdawczości między krajami. Artykuł opracowano na podstawie analizy literatury krajowej i zagranicznej oraz obowiązujących przepisów prawa. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Andrzejewski M.: Polska rachunkowość u progu XXI wieku - perspektywy zmian i rozwoju. W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień. Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  2. Choi F.D.S., Mueller G.G.: International Accounting. Prentice-Hall, New Jersey 1992.
  3. Gotlieb M.M.: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994.
  4. Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P.: Rachunkowość dla menedżerów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  5. Jaruga A.A., Frędzel M., Ignatowski R., Kabulski P.: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSR/MSR) nowe regulacje. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
  6. Messner Z.: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  7. Podstawy rachunkowości - aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. B. Micherd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  8. Samelak J.: Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004.
  9. Samelak J.: Rachunkowość finansowa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
  10. Surdykowska S.T.: Rachunkowość międzynarodowa. Wydawnictwo Zakamycze, Zakamycze 1999.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu