BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frankowska Anna (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Rasińska Renata (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Głowacka-Toba Alicja (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Title
Internet jako medium informacyjne w usługach medycznych
Internet as an Information Medium in Healthcare Services
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 141-150, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Internet, Usługi medyczne, Badania ankietowe, Wyniki badań
Internet, Medical services, Questionnaire survey, Research results
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Internet staje się medium wszechobecnym i wykorzystywanym w wielu aktywnościach przez młodych użytkowników. Jego rozwój implikuje wyzwania dla zarządzających podmiotami medycznymi związane z koniecznością nadążenia w dostosowaniu oferty do coraz szybciej zmieniających się potrzeb zdrowotnych, lecz również informacyjnych pacjentów. Grupa ludzi młodych jest bardzo podatna na stosowanie nowych technologii do rozwiązywania problemów medycznych. Internet jako medium informacyjne stwarza wiele możliwości kreowania informacji marketingowej o podmiotach medycznych i ich usługach i dostarczania jej tam, gdzie jest poszukiwana. Artykuł omawia możliwości różnych zastosowań Internetu jako medium informacyjnego w usługach medycznych. (abstrakt oryginalny)

The Internet is becoming an omnipresent medium and is utilized by young users in a multiple activities. Its development implies challenges for managers of medical entities, associated with the necessity to keep pace in adapting the offer to the ever faster changing health demands, and information requirements as well. Young people are very prone to usage of new technology to solve medical problems. Internet as a medium of information establish many opportunities to create marketing information about medical entities and their services, and to deliver it where it is sought after. This article deals with the variety of applications of the Internet as a medium of information in healthcare services. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Beck F., Richard J. B., Nguyen-Thanh V., Montagni I., Parizot I., Renahy E., (2014). Use of the Internet as a Health Information Resource Among French Young Adults: Results From a Nationally Representative Survey, Journal of Medical Internet Research, 16(5):e128.
 2. Brzozowski T., (2012). Innowacje, technologie, zagrożenia w świecie XXI wieku - z perspektywy finansów, Alterum, Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, www.alterum.pl., http://alterum.pl/pdf/T_Brzostowski.pdf (03.07.2014).
 3. Dercz M., Rek T. (2012). Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. Warszawa: ABC Wolters Kluwer business, 90-91.
 4. Diaz J. A., Griffith R. A., Ng J. J., Reinert S. E., Friedman P. D., Moulton A. W. (2002). Patient's use of the internet for medical information, Journal of General Internal Medicine, Vol. 17, Iss. 3, 180-185.
 5. Doroszewska A., Dmoch-Gajzlerska E. (2011). Internet jako źródło informacji o ciąży, porodzie, połogu i pielęgnacji dziecka - analiza wyników badań, Zdrowie Publiczne, 121(2), 129-134.
 6. Eysenbach, G. (2001). What is e-health?, Journal of Medical Internet Research, Apr-Jun, 3(2), E20.
 7. Fan W., Gordon M. D. (2014). The power of social media analytics, Communications of the ACM, Vol. 57, No. 06, 74-81.
 8. Frankowski J., Frankowska A. (2011). Informatyzacja w opiece zdrowotnej - infrastruktura i architektura rozwiązań dla wsparcia interaktywnej komunikacji z pacjentem. W: M. D. Głowacka (red.), Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Konteksty i determinanty zmian, Poznań: Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, 209-230.
 9. Głowacka M.D., Głowacka-Rębała A. (2013). Nowoczesne technologie w kontekście diagnozy, terapii zarządzania podmiotem leczniczym, W: M. D. Głowacka, J. Galicki, E. Mojs (red.), Zarządzanie podmiotem leczniczym, Warszawa: ABC Wolters Kluwer business.
 10. Internet World Stats. Usage and Population Statistics, http://www.internetworldstats.com/stats4.htm (06.07.2014).
 11. Katrynicz A. (2014). Medycyna na łączach, "Żyjmy dłużej", 7, 41.
 12. Kobold Public Relations (2013). Media w zarządzaniu reputacją placówki medycznej. Raport medyczny 2013 o gaszeniu kryzysów i nowoczesnym budowaniu przewagi rynkowej. Katowice: Kobold Public Relations.
 13. Kummervold P. E., Chronaki C. E., Lausen B., Prokosch H. U., Rasmussen J., Santana S., Staniszewski A., Wangberg S.C. (2008). eHealth Trends in Europe 2005-2007: A Population-Based Survey, Journal of Medical Internet Research, 10(4):e42.
 14. Maciejewski M. (2013). Internet w promocji prywatnych placówek medycznych, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2(31), 133-136.
 15. Mruk H. (2011). Zarządzanie wizerunkiem podmiotu leczniczego. W: M. D. Głowacka, J. Galicki, E. Mojs (red.), Zarządzanie podmiotem leczniczym, Warszawa: ABC Wolters Kluwer business, 125-127.
 16. Mu-Hsing Kuo A. (2011). Opportunities and Challenges of Cloud Computing to Improve Health Care Services, Journal of Medical Internet Research, 13(3): e67.
 17. Munson S. A., Cavusoglu H., Frisch L., Fels S. (2013). Sociotechnical Challenges and Progress in Using Social Media for Health, Journal of Medical Internet Research, 15(10):e226.
 18. Pokolenie Z wkracza na rynek pracy, http://biznes.pl/firma/wiadomosci/pokolenie-z-wkracza-na-rynek-pracy,5594129,news-detal.html (01.07.2014).
 19. Santana S., Lausen B., Bujnowska-Fedak M., Chronaki C., Kummervold P.E., Rasmussen J., Sorensen T. (2010). Online Communication Between Doctors and Patients in Europe: Status and Perspectives, Journal of Medical Internet Research, 12(2):e20.
 20. Staniszewski A., Bujanowska-Fedak M. (2008). Korzystanie z Internetu medycznego i usług z zakresu e-zdrowia w opinii publicznej Polaków w 2007 roku, Przewodnik Lekarza, 1, 287-289.
 21. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011, Dz. U. z 2013 r poz., 217.
 22. Ustawa z 6 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. 2012 r. poz 159, z późn. zm.
 23. Wątła A. (2013). Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2012. Polska. Europa. Świat. Dodatek do Media & Marketing, czerwiec 2013, 16. http://pic.media.com.pl/pic/SKLEP/Do_pobrania/2013/IAB_Polska_Internet_2012.pdf (06.07.2014).
 24. Wódz W. (2014). E-mail-urodzony sprzedawca. http://medsukces.pl/e-mail-urodzony-sprzedawca/ (05.07.2014).
 25. X, Y, Z sztafeta pokoleń na rynku pracy, www.instytutobywatelski.pl/16154/blogi/co-z-ta-praca/xyz-sztafeta-pokolen-na-rynku-pracy (1.07.2014).
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu