BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gębarowski Marcin (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Shoppertainment oraz eatertainment - kreowanie wyjątkowych doświadczeń w handlu i gastronomii
Shoppertainment and Eatertainment - Creating Unique Experiences in Trade and Gastronomy
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 151-158, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Handel, Gastronomia, Marketing doświadczeń, Społeczeństwo informacyjne
Trade, Gastronomy, Experience marketing, Information society
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Postępująca unifikacja ofert rynkowych sprawia, że oferenci produktów z wielu branż poszukują skutecznych sposobów wyróżnienia się na tle konkurencji. Jednym z możliwych obszarów indywidualizowania produktów jest dostarczanie nabywcom wyjątkowych doświadczeń - takich, które na długo zostaną zapamiętane i przywiążą ich do marki. Jest to szczególnie istotne w dobie społeczeństwa informacyjnego, w którym konsumenci spędzają sporo czasu na korzystaniu z tzw. nowych mediów (internetu, telefonii komórkowej), angażujących tylko dwa zmysły - wzrok i słuch. W handlu i gastronomii coraz częściej wskazuje się na wykorzystanie podejść, w których podstawowy wyróżniki oferty stanowi rozrywka. Podejścia te - w odniesieniu do sklepów i restauracji - określa się odpowiednio mianem shoppertainment oraz eatertainment. Celem artykułu jest dokonanie eksploracji tych zjawisk, jak również determinant ich skutecznego wykorzystania w działaniach marketingowych obiektów handlowych i gastronomicznych. Czynniki warunkujące efekty shoppertainment oraz eatertainment sformułowano w oparciu o analizę wybranych przykładów oraz bezpośrednie obserwacje poczynione przez autora artykułu. (abstrakt oryginalny)

The progressing unification of the market offerings causes the suppliers in multiple branches to seek efficient ways of standing out from the competition. One of the possible areas in which products can be individualized is providing the customers with unique and memorable experiences that would attach them to the brand. This is particularly important in the era of information society, in which consumers spend a lot of time in using a new media (Internet, mobile phones), involving only two senses - sight and hearing. There is an increasing emphasis in trade and gastronomy on employing approaches in which entertainment is the main distinguishing mark of the offering. Such phenomena - applying to shops and restaurants - are termed shoppertainment and eatertainment, respectively. The goal of the article is to determine the nature of these phenomena, as well as the determinants of employing them efficiently in marketing activity of trade and gastronomic establishments. The factors conditioning the effects of shoppertainment and eatertainment were formulated based on the analysis of selected examples and direct observation done by the author. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ander W. N., Stern N. Z. (2004), Winning at Retail. Developing a Sustained Model for Retail Success, Hoboken: John Wiley & Sons.
 2. Boguszewicz-Kreft M. (2013), Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?, Warszawa: CeDeWu.
 3. Dziewanowska K. (2013), Nowe oblicze marketingu - koncepcja marketingu doświadczeń, Marketing i Rynek, Nr 1, 16-24.
 4. Dziewanowska K., Kacprzak A. (2013), Marketing doświadczeń, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Hard Rock History, http://www.hardrock.com/corporate/history.aspx (17.03.2014).
 6. Horner S. V., Chiles T. H., Lam, L. W. (2007), Entrepreneurship in the experience economy: The evolution of the Hard Rock Café, (w:) Ajami R. A., Bear M. M. (eds.), The Global Enterprise: Entrepreneurship and Value Creation, New York: Routledge.
 7. Hudson S. (2008), Tourism and Hospitality Marketing. A Global Perspective, London: SAGE Publications.
 8. Jacobsen J. K. (2008), The food and eating experience, (w:) Sundbo J., Darmer P. (red.), Creating Experiences in the Experience Economy, Bodmin: Edward Elgar.
 9. Johann M. (2011), Marketing sensoryczny, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Nr 2, 137-140.
 10. Marina Bay Sands, Singapore - Architecture Fact Sheet, http://www.msafdie.com/file/1698.pdf (16.03.2014).
 11. Najsłynniejsze kasyna świata, http://praktycznyprzewodnik.info/ciekawostki/najslynniejsze-kasyna-swiata-2474 (15.03.2014).
 12. Newsom M. K., Collier D. A., Olsen E. O. (2009), Using "biztainment" to gain competitive advantage, Business Horizons, Nr 52, 167-176.
 13. Pine B. J., Gilmore J. H. (1998), Welcome to the experience economy, Harvard Business Review, Nr 4, 97-105.
 14. Pine B. J., Gilmore J. H. (1999), The experience economy. Work is theatre and every business a stage, Boston: Harvard Business School Press.
 15. Pradeep A. K. (2010), The Buying Brain. Secrets for Selling to the Subconscious Mind, Hoboken: John Wiley & Sons.
 16. Skowronek I. (2010), Budowa wizerunku w marketingu doświadczeń, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Nr 3, 69-75.
 17. Uncles M.D. (2010), Understanding Retail Customers, (w:) Krafft M., Mantrala M. K. (red.), Retailing in the 21st century. Current and Future Trends, Berlin Heidelberg: Springer.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu