BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieprzowski Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Credit-ratingi a kryzys 2007-2009
Credit ratings in relation to 2007-2009 Crisis
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 104, s. 92-107, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Kryzys zadłużeniowy, Agencje ratingowe, Ocena zdolności kredytowej, Rynki finansowe
Indebtedness crisis, Rating agency, Credit rating, Financial markets
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule niniejszym została zaprezentowana analiza przyczyn uzasadniających przyznawanie wysokich ocen wypłacalności przez agencje ratingowe, mimo niskiej jakości sekurytyzowanych aktywów. Podjęto próbę wskazania ewentualnych obszarów zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy zleceniodawcą dokonania oceny ratingowej (podmiot emitujący papiery dłużne lub sekurytyzujący aktywa) a agencją ją przyznającą. W pracy przedstawiono również aktualne propozycje zmian w regulacjach rynku finansowego dotyczących agencji ratingowych i samego procesu oceny ryzyka niewypłacalności i przyznawania ratingu. (fragment tekstu)

2007 saw the beginning of one of the biggest financial crises since the Great Depression of the turn of the 1920s and 30s. Among the reasons there are debt securities backed with subprime mortgages. These assets were given high credit ratings by rating agencies. The article presents potential conflicts of interest between the principals and debt securities rating agents as well as current proposals of changes in the regulations on rating agency markets. The study also includes arguments indicated by the rating agencies explaining the reasons for high solvency rating of these derivatives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Benmelech E., Dlugosz J., The Alchemy of CDO credit ratings, "NBER Working Paper Series", Working Paper 14878, National Bureau of Economic Research, Cambridge, April 2009.
 2. Benmelech E., Dlugosz J., The credit rating crisis, "NBER Working Paper Series", Working Paper 15045, Cambridge, June 2009.
 3. Bordo M. D., A historical perspective on the crisis 2007-2008, "NBER Working Paper Series", Working Paper 14569, National Bureau of Economic Research, Cambridge, December 2008.
 4. Courtois R., Reforming the Raters Can regulatory reforms adequately relign the incentives of credit rating agencies?, "Region Focus", Spring 2009.
 5. Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacja na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 6. Gostomski E., Ocena oceny, Raport - Agencje Ratingowe, "Gazeta Bankowa", Nr 1 (1053), 5 stycznia 2009 r.
 7. http://biznes.interia.pl/
 8. Kinsgen D. J., Strahan P. E., Do Regulations Based on Credit Ratings Affect a Firm's Cost of Capital?, "NBER Working Paper Series", Working Paper 14890, National Bureau of Economic Research, Cambridge, April 2009.
 9. Kowlaski P., Rating nie odpowie na wszystkie pytania, "Trend", Nr 5 (12), maj 2009 r.
 10. Luchcetti A., Ng S., Agencje ratingowe też ponoszą Winę za obecny kryzys, "The Wall Street Journal. Polska", 18-19 sierpnia 2007 r.
 11. Oakley D., Długi przedsiębiorstw niosą mniejsze ryzyko niż rządowe, "Dziennik Gazeta Prawna" (tłum. z "Financial Times") z 15-17 stycznia 2010 r., Nr 10 (2641).
 12. Otte M., Kiedy nadchodzi kryzys, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 13. Sławiński A., Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, w: Zrozumieć kryzys. Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 14. Słojewska A., Wspólny europejski nadzór nad ratingiem, "Rzeczpospolita", Nr 130 z 4 czerwca 2010 r.
 15. Summary Report of Issues Identified in the Commission Staff 's Examinations of Select Credit Rating Agencies, U.S. Securities and Exchange Comission, July 2008.
 16. The Restoring American Financial Stability Act of 2009, 19 listopada 2009 r. (projekt).
 17. www.bankier.pl
 18. www.goldbank.pl
 19. www.imf.org
 20. www.rynkifinansowe.pl
 21. www.sec.gov
 22. www.sifma.org
 23. www2.standardandpoors.com
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu