BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozmus Mirosław (Żandarmeria Wojskowa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej)
Title
Międzynarodowe inicjatywy policyjno-wojskowe Żandarmerii Wojskowej
International Police - Military Initiatives of Military Gandarmerie
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014, nr 10, s. 101-114, bibliogr. 9 poz.
Scientific Papers of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Keyword
Policja, Wojsko, Bezpieczeństwo
Police, Army, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Żandarmeria Wojskowa jest szeroko zaangażowana w realizację współpracy międzynarodowej, zarówno bilateralnej z państwami partnerskimi, jak i wielostronnej w ramach przedsięwzięć wielonarodowych. Dotychczasowe wysiłki w tym zakresie spowodowały, że Żandarmeria Wojskowa jest wiarygodnym partnerem największych formacji typu policyjnego o charakterze wojskowym na świecie, w tym między innymi Żandarmerii Narodowej Republiki Francuskiej oraz Carabinieri Włoch. Fakt ten bezpośrednio przełożył się na uzyskanie w 2013 r. statusu pełnoprawnego członka Europejskich Sił Żandarmerii. Z podobnych powodów również inicjatywa Polski zlokalizowania na terenie RP Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO spotkała się z akceptacją najważniejszych formacji partnerskich Żandarmerii Wojskowej. Przejawia się to między innymi w fakcie pozyskania sześciu państw sponsorujących NATO MP COE. Autor w oparciu o doświadczenia własne, rozmowy przeprowadzone z kluczową kadrą dowódczą formacji typu żandarmeryjnego oraz przedstawioną bibliografią prezentuje genezy, cele utworzenia i zasady funkcjonowania Europejskich Sił Żandarmerii oraz Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO. Specjalne miejsce w materiale zajmują polskie aspekty narodowe obu inicjatyw. (abstrakt oryginalny)

The Polish Military Gendarmerie has engaged widely in international cooperation both bilateral with partner countries and multilateral in the form of multinational projects. The efforts in this field have made The Polish Military Gendarmerie a credible partner of the biggest and most important police-type formations with a military status, including the French Gendarmerie Nationale and Italian Carabinieri. This fact directly contributed to its obtaining of the full member status of the European Gendarmerie Force in 2013. For similar reasons, the initiative of locating on the territory of Poland NATO Military Police Centre of Excellence has been accepted by the most important partner formations of the Polish Military Gendarmerie. It is among others reflected in the number of sponsoring nations adhering to the NATO MP COE. The author, using his own experience, conversations conducted with the command personnel of the gendarmerie-type formations and the listed bibliography, presents the origins, aims of the creation and rules of the functioning of the European Gendarmerie Force and the NATO Military Police Centre of Excellence. Special attention has been given to Polish national aspects of both initiatives. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Deklaracja petersberska (Petersberg Declaration), Unia Zachodnioeuropejska, Bonn 1992.
  2. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Pierwsze 10 lat (1999-2009) (European Security and Defence Policy. The first 10 years (1999-2009)), Instytut Studiów Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Paryż 2009.
  3. Europejska strategia bezpieczeństwa (European Security Strategy), Rada Unii Europejskiej, Bruksela 2003.
  4. Harmonogram zasadniczych przedsięwzięć w procesie tworzenia i przygotowania do funkcjonowania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowej NATO w Bydgoszczy, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Warszawa 2011.
  5. Koncepcja centrów eksperckich NATO (Concept for NATO Centres of Excellence), MCM - 236-03, Komitet Wojskowy NATO, Bruksela 2003.
  6. Koncepcja utworzenia i funkcjonowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Warszawa 2011.
  7. Kryteria akredytacji centrów eksperckich NATO (NATO Centres of Excellence Accreditation Criteria), IMSM - 0416, Norfolk 2004.
  8. Struktura dowodzenia NATO (The NATO Military Command Structure), MC-324/2. ACT, Norfolk 2009.
  9. Traktat ustanawiający Europejskie Siły Żandarmerii (Treaty establishing the European Gendarmerie Force), EUROGENDFOR, Velsen 2007.
Cited by
Show
ISSN
1896-8333
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu