BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fiszer Józef M. (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Title
Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (sukcesy i porażki)
Polish Presidency of the Council of the European Union (Successes and Failures)
Source
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2012, nr 2 (37), s. 90-119, bibliogr. 50 poz.
Keyword
Prezydencja w Unii Europejskiej, Traktat lizboński, Bilans
Presidency of the European Union, Lisbon Treaty, Balance sheet
Note
streszcz., summ., rez.
Company
Unia Europejska (UE), Rada Unii Europejskiej
European Union (EU), Council of the European Union
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest próba pokazania przesłanek polskiej prezydencji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, czyli sprzyjających i niesprzyjających oraz dokonania jej bilansu. Tezą główną jest stwierdzenie, że prezydencja ta była wydarzeniem bezprecedensowym w dziejach naszego państwa i miała duże znaczenie społeczne, polityczne, kulturalne, naukowe, ekonomiczne i międzynarodowe, a jej konsekwencje będą jeszcze długo dawały o sobie znać. Polska prezydencja, tak zresztą jak wszystkie unijne prezydencje, wywołuje wiele emocji, a na temat jej bilansu już pojawiły się rozbieżne opinie wśród ekspertów, badaczy i polityków. Na jej pełny, obiektywny bilans jest jeszcze za wcześnie, co nie oznacza, aby jej dziś nie analizować i badać oraz wyciągać stosowne wnioski. W opracowaniu tym próbuję pokazać, że mimo przesłanek negatywnych, nie sprzyjających polskiej prezydencji i braku spektakularnego sukcesu, bilans polskiej prezydencji jest pozytywny, a Polska zasługuje na uznanie i wysoką ocenę, gdyż zdaliśmy ten trudny egzamin, mimo braku doświadczenia i wielu problemów. Ponadto staram się pokazać, że nasza prezydencja była spokojna, nastawiona na szukanie porozumienia i kompromisów, że była lepsza niż czeska czy węgierska. Szkoda tylko, że zainteresowanie mediów światowych przewodnictwem Polski w Radzie UE było stosunkowo małe, bo to spowodowało, że pozostało ono w cieniu takich wydarzeń, jak kryzys w strefie euro, dramat finansowo-gospodarczy Grecji, "arabska wiosna ludów", czy wybory parlamentarne w Polsce oraz w Rosji. (abstrakt oryginalny)

The article is aimed at trying to show both positive and negative premises, i.e. favorable and unfavorable circumstances of the Polish Presidency and at developing its balance. The main thesis is a statement that the Presidency was an unprecedented event in the history of the Polish state and had a great social, political, cultural, scholarly, economic and international importance, and its results will continue to be experienced for a long time. The Polish Presidency, like all the other EU Presidencies, evokes many emotions and as far as its balance is concerned, experts, researchers and politicians have already presented diverse opinions. It is too early for its full objective balance but this does not mean that it cannot be analyzed and examined today and that adequate conclusions cannot be drawn. I am trying to show in the article that despite negative, unfavorable circumstances of the Polish Presidency and a lack of a spectacular success, the balance of the Polish Presidency is positive and Poland deserves appreciation and high evaluation because we passed that difficult examination although we had no experience but many problems. Moreover, I am trying to show that our Presidency was peaceful, aimed at looking for communication and compromises, that it was better than the Czech or Hungarian ones. I wish the world media interest in the Polish Presidency had not been so relatively small because as a result it remained in the shadow of such events as the crisis in the Eurozone, the financial and economic drama in Greece, the Arab 'Spring of Nations' or the parliamentary elections in Poland and Russia. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baj L., Wypromować się na prezydencji, "Gazeta Wyborcza", 25 IV 2011.
 2. Barcz J., Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2010.
 3. Barcz J., Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, wydanie 2 (zmienione i uzupełnione), Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.
 4. Bielecki T., Ludzie prezydencji w Brukseli, "Gazeta Wyborcza", 28 III 2011.
 5. Brzezińska M.M., Kształtowanie się i rozwój prezydencji w Radzie, [w:] P. Burgoński i S. Sowiński (red.), Od akcesji do prezydencji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 6. Copsey N., Pomorska K., Polands Power and influence in the EU, "Comparative European Polities", 2010, nr 8(3).
 7. Czachór Z., Prezydencja państwa członkowskiego a system polityczny Unii Europejskiej. Podstawowe uwarunkowania, [w:] A. Nowak-Far (red.), Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 8. Czachór Z., Proces kreowania i upowszechniania priorytetów prezydencji na przykładzie Polski, [w:] J. Nadolska, K.A. Wojtaszczyk (red.), Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 9. Czachór Z., Prezydencja w działaniu. Krótka analiza błędów i nieporozumień, "Debata". Materiały Społecznego Zespołu Ekspertów przy Przewodniczącym Sejmowej komisji Spraw Zagranicznych, nr 7, sierpień 2011.
 10. Damek K., Sztafetowe przywództwo, czyli o sprawowaniu Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Wyzwania i szanse stojące przed Polską w związku z jej pierwszym Przewodnictwem w UE, "Biuletyn Małopolskiego Centrum Informacji Europejskiej", nr 4, Kraków (b.r.w.).
 11. Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji Rady, Dz.U. UE 2009 L 315/50, art. 1-2.
 12. Fiszer J.M. (red.), Parlament Europejski po traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania, ISP PAN, Warszawa 2011.
 13. Fiszer J.M., Parlament Europejski po wyborach z czerwca 2009 roku, [w:] J.M. Fiszer (red.), Parlament Europejski po traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania, ISP PAN, Warszawa 2011.
 14. Gostyńska A., Prezydencja Danii w Radzie Unii Europejskiej, "Biuletyn", nr 1(866), PISM, Warszawa 2012.
 15. Grot K., Polska prezydencja pod znakiem sporu o Schengen?, "Gazeta Wyborcza", 28-29 V 2011.
 16. Jaskiernia J., Pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony, [w:] J.M. Fiszer (red.), Parlament Europejski po traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania, ISP PAN, Warszawa 2011.
 17. Jaskulski A., Struktura i funkcje prezydencji w Radzie Europejskiej, [w:] Z. Cza-chór, M.J. Tomaszyk (red.), Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej - doświadczenia partnerów, prognozy dla Polski, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009.
 18. Jesień L., Prezydencja Unii Europejskiej: zinstytucjonalizowana procedura politycznego przywództwa, PISM, Warszawa 2011.
 19. Kabat-Rudnicka D., Zasada federalna a integracja ponadnarodowa. Unia Europejska między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym, Lettra--Graphic, Kraków 2010.
 20. Kałużyńska M., Polska prezydencja w Unii Europejskiej - jak pomyślnie zdać europejski egzamin dojrzałości?, "Biuletyn Analiz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej", nr 22, Warszawa 2009.
 21. Kowalski A., Gdzie jest premier?, "Nasz Dziennik", 31 X-1 XI 2011.
 22. Lewandowski J., Budżet Unii w cieniu kryzysu, "Gazeta Wyborcza", 12 IX 2011.
 23. Łada A., Trudna prezydencja po Lizbonie, "Gazeta Wyborcza", 25 V 2011.
 24. Łada A., Fuksiewicz A., Rola polskiej prezydencji w kształtowaniu porządku polizbońskiego, "Debata". Materiały Społecznego Zespołu Ekspertów przy Przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, nr 7, sierpień 2011.
 25. Niedziółka T., Przyszłość Unii Europejskiej po kryzysie gospodarczym, "Realia", 2010, nr 2(17).
 26. Nowak B., Ostatnia prezydencja dużych oczekiwań - refleksje po prezydencji Polski w radzie UE, "Raporty i Analizy", Centrum Stosunków Międzynarodowych, nr 2, Warszawa 2012.
 27. Nowak-Far A., Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej jako bodziec sprawności aparatu państwowego, [w:] A. Nowak-Far (red.), Prezydencja w Unii Europejskiej: praktyka i teoria, SGH, Warszawa 2011.
 28. Nowak-Far B., Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 29. Pawlicki J., Bielecki T., Od dziś Europa to my. Polska przejmuje prezydencję Unii Europejskiej, "Gazeta Wyborcza", 1 VII 2011.
 30. Pawlicki J., Uwierzmy w siebie. Rozmowa z Mikołajem Dowgielewiczem, ministrem ds. europejskich, "Gazeta Wyborcza", 23-25 IV 2011.
 31. Pawłowski R., Z czym do Europy, czyli pół roku polskiej kultury, "Gazeta Wyborcza", 1 VII 2011.
 32. Premier Donald Tusk pisze dla "Gazety", "Gazeta Wyborcza", 1 VII 2011.
 33. "Raport końcowy z przygotowania i sprawowania prezydencji złożony przez pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej" pt. "Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej", MSZ RP, Warszawa 2012.
 34. Regulamin wewnętrzny Rady UE, art. 1 ust. 4. Dz.U. UE 2009 L 325/35.
 35. Report of the Polish Presidency of the Council of the European Union, Towards a European consensus on growth, Ministry of Foreign Affairs, Warsow, October 2011: http://pl2011.eu/sites/default/spotkania i wydarzenia/presi-dency report on growth.pdf
 36. Riedel R., Klimontowski P., 2011 - Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, Uniwersytet Opolski, Opole 2010.
 37. Semka P., Polacy, nic się nie stało?, "Rzeczpospolita", 1 II 2012.
 38. Skrobisz W., Prezydencja w Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, "Realia", 2010, nr 2(17).
 39. Smyk K., Prezydencja w Traktacie z Lizbony: główne postanowienia i wnioski dla Polski, [w:] Prezydencja Polski w unii Europejskiej - 2011, "Biuletyn Analiz UKIE", nr 22, Warszawa 2009.
 40. Smyk K., Reforma systemu prezydencji w Traktacie z Lizbony, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
 41. Smyk K. (red.), Traktat z Lizbony - postanowienia, ocena, implikacje. "Biuletyn Analiz", UKIE, Warszawa 2008.
 42. Szczerbiak A., Poland within the European Union: new awkward partner or now heart of Europe?, Routledge, London & New York 2012.
 43. Szczerski K., Instytucja prezydencji w Unii Europejskiej - uwagi do analiz politologicznych, [w:] J. Nadolska, K.A. Wojtaszczyk (red.), Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 44. Szczerski K., Polska prezydencja w czasie kryzysu. Uwarunkowania systemowe, "Debata". Materiały Społecznego zespołu Ekspertów przy Przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, nr 7, sierpień 2011.
 45. Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U. UE 2010C83, art. 27 oraz Traktat o funkcjonowaniu Dz.U. UE 2007 C306/19, 9c ust. 9.
 46. Traktat z Lizbony, Dz.U. UE 2007 C306/1.
 47. Węc J.J. Formalne i nieformalne możliwości oddziaływania prezydencji na funkcjonowanie Unii Europejskiej po zmianach przewidzianych w traktacie lizbońskim, [w:] K. Szczerski (red.), Prezydencja w Unii Europejskiej. Analiza i doświadczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 48. Wojciechowski M., Zająć się Południem, nie zapominać o Wschodzie, "Gazeta Wyborcza", 23-25 IV 2011.
 49. Wojtaszczyk K.A., Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy politologicznej, "Przegląd Europejski", 2011, nr 1.
 50. Zuber M., Rola Prezydencji Rady Unii Europejskiej, WN PWN, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
2081-5913
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu