BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadam Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Karaczun Zbigniew M. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Trwałe zanieczyszczenia organiczne w kompostach z odpadów komunalnych
Permanent Orgnic Contaminations in Composts from Comunal Wastes
Source
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 1 (39), s. 152-158, tab.
Economics and Environment
Keyword
Zanieczyszczenie środowiska, Odpady komunalne, Gospodarka odpadami, Substancje toksyczne
Environmental pollution, Commercial wastes, Waste management, Toxic substances
Note
summ.
Abstract
Zagospodarowywanie odpadów stało się współcześnie jednym z podstawowych wyzwań ochrony i kształtowania środowiska. Wraz ze wzrostem poziomu życia zwiększa się ilość wytwarzanych odpadów. Istotnym problemem jest to, że niewłaściwy sposób postępowania z nimi prowadzi do utraty wielu cennych surowców w nich zawartych. Priorytetami współczesnej polityki ekologicznej staje się więc unikanie wytwarzania i zmniejszanie ich składowania poprzez recycling i odzysk surowców w nich zawartych. Jedną z technologii pozwalających na osiąganie tych celów jest kompostowanie odpadów biodegradowalnych, która pozwala na redukuję masy i przetworzenie ich na postać użyteczną - nawóz organiczny. Właściwe zagospodarowywanie odpadów biodegradowalnych jest istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, ich ilość gwałtownie wzrasta, w latach 1995-2004 wzrosła o 26%, w tym tylko w latach 2000-2004 o 14% (podczas gdy ilość wytwarzanych odpadów komunalnych zmniejszyła się wówczas o 0,6%). Po drugie, zarówno przepisy krajowe, jak i wspólnotowe wprowadzają bardzo ostre wymagania w odniesieniu do konieczności zmniejszania ilości odpadów biodegradowalnych, które mogą być składowane - do końca 2020 roku należy ograniczyć (w porównaniu z rokiem bazowym 1995) masę składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 65%1. Użyteczność kompostowania jako metody zmniejszającej ilość odpadów biodegradowalnych i przetwarzających je w formę pozwalającą na ich wykorzystanie zależy w dużym stopniu od ich rodzaju i składu. Obecność zanieczyszczeń może ograniczyć możliwość wykorzystania kompostu, gdyż stwarzałoby to zagrożenie środowiska i zdrowia ludzi. Potencjalna toksyczność determinuje zatem możliwość wykorzystania kompostu do celów nawozowych. Zazwyczaj w ocenie jakości kompostu wytworzonego z odpadów największą uwagę zwraca się na zawartość w nich metali ciężkich2. Nie mogą to jednak być jedyne kryteria oceny, komposty takie mogą zawierać bowiem także i inne zanieczyszczenia, w tym między innymi trwałe zanieczyszczenia organiczne. W niniejszym artykule podjęto zagadnienie ryzyka zanieczyszczenia kompostów przez trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO). Celem było wskazanie źródeł tych substancji w produkcie oraz ustalenie formalno-prawnych wytycznych dla poprawy bezpieczeństwa kompostów z odpadów(fragment tekstu)

Waste composts can be effi cient plant fertilizers however potential presence of toxic substances makes it necessary to control of its applicant to soil. Major organic contaminants in such products are: dioxins, polycyclic aromatic carbons and polychlorinated bifenyls. They are highly persistent in the environment, bioaccumulative and toxic. Despite this selective waste collection, good technology practice and reasonable law regulatory can support quality management of composts. Thanks to that even permanent organic contaminants can appear at the safe level in composts.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. T. Ciesielczuk, G. Kusza, Zawartość metali ciężkich w kompostach z odpadów jako czynnik ograniczający ich wykorzystanie do celów nawozowych, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych" 2009 nr 41, s. 347-354
  2. W. Kacprzyk, W. Kołsut, Technologie alternatywne, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2003, s. 4-7.
  3. E. Favoino, M. Pollak, Heavy metals and organic compounds in wastes used as organic fertilizer, "Perchtolsdorf" 2004 No. 77-90, p. 93-105, p. 139-146.
  4. A. Klimkowicz-Pawlas, J. Krulová, B. Smreczak, B. Maliszewska-Kordybach, Wykorzystanie testu Phytotoxkit do oceny gleb zanieczyszczonych przez WWA-badania wstępne, w: Ekotoksykologia w Ochronie Środowiska Glebowego i Wodnego, IUNG PIB,
  5. P A. Jędrzejczak, K. Haziak, Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów, Zielona Góra 2005, s. 27.
  6. W. Brinton, Compost quality - standards and gelidness. Final Report, "New York State Association Recyclers" 2000 No. 13, 27, 30, 33. 2007
  7. D. Hogg et al., Comparison of compost standards within the EU, America and Australasia, "Bunbury" 2002 No. 3, p. 6.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu