BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Dochód całościowy jako kategoria oceny dokonań gospodarstwa wiejskiego
The Comprehensive Income as a Category for Evaluation of Performance of the Rural Farm
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 407-416, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Rachunek kosztów
Arable farm, Farm household income, Cost accounting
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie obecnych uwarunkowań funkcjonowania systemów ewidencji w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem ich roli informacyjnej. W tym kontekście zaprezentowano ideę dochodu całościowego i możliwości jej wykorzystania do oceny dokonań gospodarstw wiejskich. (fragment tekstu)

The basis on which the statement of comprehensive income in the business entities is the need for the presentation of the overall achievements that result from the financial and capital markets. In agriculture, this concept is confirmed and fits very well in creating a true and fair view of farms and evaluation of the results. Farmers evaluate their achievements, not by the results of cost counting and profitability of individual farming activity, but by the result of a comprehensive income of the farm. This paper presents the extension of the concept of comprehensive income to the household as an integral part of the farm. The final evaluation of actions and decisions of the direction distribution of available resources will be taken from the farmhouse understood as holding, including agricultural (production) and household (private). (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gierusz J., Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.
  2. Jarugowa A., Międzynarodowy Standard Rachunkowości Rolnej. Proces tworzenia, "Rachunkowość" 1996, nr 10.
  3. Kondraszuk T., Gospodarstwo wiejskie jako podstawa rachunku ekonomicznego - ujęcie metodyczne, "Roczniki Naukowe SERiA" t. 8, z. 1, Warszawa-Poznań 2006.
  4. Kondraszuk T., Specyficzne elementy oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych na przykładzie PFADN i MSR 41 "Rolnictwo", "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 66, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Wydawnictwo SGGW, 2008.
  5. Kondraszuk T., Uwarunkowania ustalania przychodów w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania wartości godziwej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 54 (110), SKwP, Warszawa 2010.
  6. Kondraszuk T., Wzrost wartości majątku netto gospodarstwa wiejskiego, "Roczniki Naukowe SERiA" t. 10, z. 3, Warszawa-Poznań-Lublin 2008.
  7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje według stanu na dzień 31 marca 2004 r., t. 2, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Fundacja Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASCF) 2004.
  8. Surdykowska S.T., Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu