BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaja Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Problemy badawcze oraz wyzwania rozwojowe ekonomii środowiska i zasobów naturalnych
Investigative Problems and Developmental Challenges of the Environment and Natural Resources Economics
Source
Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 3 (43), s. 28-50, rys., tab.
Economics and Environment
Keyword
Ekologia, Rozwój zrównoważony, Świadomość ekologiczna, Ochrona środowiska, Zasoby naturalne, Ekonomia środowiska
Ecology, Sustainable development, Ecological awareness, Environmental protection, Natural resources, Environmental economics
Note
summ.
Abstract
Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych jest w poniższym opracowaniu traktowana jako nowa płaszczyzna poznawcza współczesnych nauk ekonomicznych, obejmująca nie tylko ekonomię środowiska sensu stricto (jej zakres zostanie wyjaśniony później), ale również ekonomię ekologiczną oraz nową formę syntezy teoretycznej w postaci ekonomii zrównoważonego i trwałego rozwoju. (fragment tekstu)

The escalation of pressure on the environment influenced the expansion of the environment and natural resources economics, understood as the new cognitive level. It accepted among others the forms: "greening" of the main economic theoretical schools, come into being environmental economy and ecological economy, creating the new, ecological paradigm of the economy, and rise of theoretical synthesis as sustainable development economics. Every of the above mentioned forms of the development of ecologic-economic questions generates investigative problems and marks the new directions of the development of economic sciences. They are the object of identification and analysis in the article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. S. Czaja, Problematyka ekologiczna w ekonomii, "Ekonomia i Środowisko" 1998, nr 1 (12), s. 7-24.
 2. S. Czaja, Polish Contribution to the Development of the Theory of Environmental Economics, "Ekonomia i Środowisko" 1993, nr 1/3, s. 5-15.
 3. S. Czaja, Problematyka ekologiczna w ekonomii, "Ekonomia i Środowisko", 1998, nr 1 (12), s. 7-24.
 4. Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, red. B.Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 5. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktycznych, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2010.
 6. Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, Polskie Wydwnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
 7. S. Czaja, Z. Jakubczyk, Model optymalnej eksploatacji kopalin Tietenberga, "Ekonomia i Środowisko" 1995, nr 7, s. 7-16.
 8. Wybrane problemy rozwoju współczesnej ekonomii, red. S. Czaja, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2012.
 9. S.Czaja, B.Fiedor, Ekonomia środowiska i ekologiczna jako filary ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2010, s. 30-52.
 10. S. Czaja, Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 11. H. Rogall, Podstawowe założenia ekonomii zrównoważonej, w: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2009, s. 77-107.
 12. H. Rogall w pracy: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010.
 13. J. Śleszyński, Obrona syntetycznych wskaźników rozwoju trwałego, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011, s. 82-97.
 14. S. Czaja, Nowe kategorie ekonomiczne w teorii zrównoważonego i trwałego rozwoju, w: Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B.Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011, s. 152-169.
 15. Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 20, Warszawa 2004, s. 286.
 16. M. Blaug, Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 68.
 17. S. Czaja, Paradygmaty ekonomii głównego nurtu i ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011, s. 82-97. s. 28-50.
 18. B. Poskrobko, Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: ibidem, s. 12-27.
 19. E. Schumacher, Małe jest piękne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.
 20. T. Borys, Warunki brzegowe ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju, op. cit., s. 51-68.
 21. D. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Stowarzyszenie OBYWATEL, Łódź 2002.
 22. D. Kiełczewski, Homo oeconomicus versus homo sustinens. Uwagi o metodologicznych odmiennościach między ekonomią zrównoważonego rozwoju a ekonomią głównego nurtu, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011, s. 69-81.
 23. S. Czaja, B. Fiedor, Z. Jakubczyk, Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Kraków 1993.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu