BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kes Zdzisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Gry ekonomiczne w nauczaniu budżetowania
The Economic Games in Teaching of Budgeting
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 335, s. 93-104, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Keyword
Gry ekonomiczne, Budżetowanie, Dydaktyka
Economic games, Budgeting, Teaching
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie możliwości zastosowania gier ekonomicznych w procesie nauczania budżetowania. Nowoczesne formy kształcenia w dzisiejszych czasach stają się koniecznością. Takie cechy gier, jak odwzorowanie rzeczywistości gospodarczej za pomocą symulacji i współzawodnictwo stanowią o ich atrakcyjności dla studentów. Połączenie ich z nauczaniem budżetowania dostarcza dodatkowych korzyści sprzyjających podnoszeniu efektywności procesu dydaktycznego. Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono zajęcia z użyciem prezentowanej gry oraz rozmowy ze studentami przed zajęciami, w ich trakcie i po nich, które to rozmowy pozwalają na uogólnienie założeń przyjętych dla tego rodzaju procesu dydaktycznego. W konkluzji opracowania stwierdzono zasadność tego rodzaju podejścia do nauczania budżetowania oraz dużą akceptację wśród słuchaczy.(abstrakt oryginalny)

This study aims to present the possibility of using economic games in the learning process of budgeting. Modern forms of education nowadays become a necessity. Such features as the projection of business reality using simulation or competition makes them attractive for students. Combining them with the teaching of budgeting provides additional advantages conducive to increasing the efficiency of the teaching process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Karmańska A. (red.), 2009, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
  2. Lalli W.R. (red.), 2012, Handbook of Budgeting, Wiley.
  3. Majgier-Dąbek D., 2013, Korzyści płynące z zastosowania gier dydaktycznych w nauce chemii i biologii, http://www.soswprzem.pl/publikacje/gry.pdf (15.12.2013).
  4. Marjak H., 2009, Ekonomiczne gry symulacyjne w środowisku wirtualnym, Oeconomica, nr 273.
  5. Pivec M., Koubek A., Dongi C., 2004, Guidelines for game-based learning, Pabst Science Publishers, Lengerich.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu