BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kępka Ewa (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Title
Finansowanie transakcji eksportowej : aspekty logistyczne
Financing Export Transactions : Logistic Aspects
Source
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2012, nr 1 (36), s. 69-93, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Handel zagraniczny, Instrumenty finansowe, Kredyt
Foreign trade, Financial instruments, Credit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie instrumentów finansowych stosowanych w transakcjach handlu zagranicznego, w tym szczególnie umożliwiających kredytowanie importera przez eksportera, a także ich ocena z punktu widzenia interesów eksportera. Autorka podjęła również próbę uzasadnienia roli logistyki nie tylko w fazie realizacji transakcji, lecz także na etapie dokonywania uzgodnień kontraktowych, w tym też w kwestii dotyczących płatności. W pierwszej kolejności omówiono instrumenty finansowe stosowane najczęściej w transakcjach handlu zagranicznego. Dokonano też ich oceny według kryterium pewności zapłaty i zabezpieczenia interesów importera. Wskazano istotne uwarunkowania logistyczne dla wybranych sposobów zapłaty oraz omówiono problemy dotyczące zarządzania ryzykiem w transakcjach eksportowych ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów ryzyka związanych z finansowaniem transakcji, kredytowaniem importera, czy też zabezpieczeniem płatności. Publikacja zawiera też syntetyczną analizę uwarunkowań strategii finansowania eksportu na dwóch wybranych rynkach europejskich. (abstrakt oryginalny)

The article is aimed at demonstrating financial instruments used in foreign trade transactions, including especially those that let an importer be credited by an exporter, and also at assessing them from the point of view of an exporter. The author also tries to justify the role of logistics not only at the stage of a transaction implementation but also at the stage of negotiating the contract details, including payment issues. Firstly, she discusses financial instruments that are most frequently used in foreign trade transactions. These are also assessed against a criterion of payment certainty and the protection of the importer's interests. Next, the author points out the essential logistic conditions for selected ways of payment and she analyzes issues of risk management in export transactions, especially types of risk connected with financing a transaction, crediting an importer or guaranteeing payment. The publication also contains a synthetic analysis of conditions for export financing strategies on two selected European markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białecki K., Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1997.
 2. Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2006.
 3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley J.C., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
 4. Kaczmarek T.T., Zarządzanie zdywersyfikowanym ryzykiem w świetle badań interdyscyplinarnych, wyd. WSZiM, Warszawa 2003.
 5. Kaczmarek T.T., Zarzycki M., Poradnik eksportera, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2005.
 6. Kępka E., Sektory usługowe w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Wyd. WSDG, Warszawa 2008.
 7. Marciniak-Neider D., Płatności w handlu zagranicznym, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 8. Marciniak-Neider D., Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2004.
 9. Szaflarski K., Kontrakt w handlu zagranicznym, PWN, Warszawa 2004.
 10. Szczepaniak T., Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2010.
 11. Treder H. (red.), Podstawy handlu zagranicznego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
Cited by
Show
ISSN
2081-5913
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu