BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Lucjan (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Title
Rola menedżera w kształtowaniu innowacyjności miejsca pracy
Manager's Role in Shaping an Innovative Workplace
Source
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2014, t. 30 (5), s. 17-43, bibliogr. 34 poz.
Issue title
Kreatywność, Innowacyjność, Przedsiębiorczość : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych
Keyword
Menedżer, Menedżer personalny, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Innowacyjność gospodarki
Manager, Personnel manager, Human Resources Management (HRM), Innovation economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesność jest źródłem wzrostu problemów występujących w życiu gospodarczym i społecznym. Wymaga to zdolności współczesnych organizacji do ich rozwiązywania poprzez nasilenia działań innowacyjnych i powszechne zaangażowanie wszystkich pracowników każdej organizacji. Może temu sprzyjać innowacyjność miejsc pracy (IMP) organizacji wszystkich sektorów. Może to mieć też pływ na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki. Przedstawiony w opracowaniu pogląd stanowi propozycję powiązania klasycznej wiedzy z zarządzania, uzupełnionej o elementy współczesnego dorobku naukowego (stanowiącego ogólny kontekst wiedzy dotyczącej roli menedżera liniowego w kształtowaniu IMP), której integralną częścią jest innowacyjność i przedsiębiorczość, z działalnością menedżera liniowego bezpośrednio uczestniczącego w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (w ramach zintegrowanej funkcji zarządzania ludźmi w miejscu pracy). Składowe procesu zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których bezpośrednio uczestniczy menedżer liniowy, w różnym stopniu mogą wpływać na kształtowanie IMP. Dla wsparcia rekomendującego składowych tego proces jako czynnika wpływu na IMP, korzystano z badań Instytutu Gallupa (odniesienie stanowił model dobrego miejsca pracy, którego podstawę budowy stanowi test dwunastu pytań występujących w układzie hierarchicznym),. Kluczowa rekomendacja dotyczy wyboru właściwej osoby i dopasowania talentu do miejsca pracy, określenia pożądanych rezultatów, koncentracji w motywowaniu na mocnych stronach oraz wpływaniu na rozwój danej osoby. Uzyskanie odpowiedzi "W zupełności się zgadzam" na określone pytania testu nie jest łatwe, wymaga kompetencji i talentu menedżera liniowego. Łączę to z potrzebą kształcenia i doskonalenia menedżerów liniowych w tym zakresie kompetencji. Jest to rekomendacja poszukiwań, a nie recepta na pełne powodzenie w kształtowaniu IMP i jej wpływu na innowacyjność gospodarki. (abstrakt oryginalny)

Contemporaneousness is a source of problems in economic and social life. This requires the ability of modern organizations to solve them through increased innovation and the widespread involvement of all employees of organization. This may be conducive to innovative workplace (IW) in organizations in all sectors. This may have also an impact on improving the innovativeness of the Polish economy. The view presented in the paper is a proposal to link the classical management knowledge, supplemented with elements of modern scientific achievements (constituting the general context of knowledge on the role of the line manager in shaping an innovative workplace), with the business line manager activity directly involved in the process of human resource management (as a part of an integrated management in the workplace). The components of the process of human resource management, in the implementation of which is directly involved line manager, can affect the development of the innovative workplace. To support recommending the components of this process as a factor of influence on the IW, a Gallup Institute research was used. As the reference a model of a good workplace was used, based on the twelve questions test appearing in a hierarchical system. The key recommendation concerns the selection of the right person and matching talent to the workplace, identify the desired results, the concentration on the strengths in motivating and influencing the development of the person. Obtaining answers "I totally agree" to specific test questions is not easy, it requires skilled and talented line manager. I combine this with the need of education and training line managers in this field of competence. It is the recommendation of the search, not a recipe for complete success in shaping the IW and its impact on the innovation economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong A., Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych, Klasyka Biznesu, New Media 2010.
 2. Buckingham M., Coffman C., Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, wyd. Klasyka Biznesu 2004.
 3. Błaszczak A., Pożegnanie z własnym biurkiem, "Rzeczpospolita" z 30 lipca 2014.
 4. Cempel Cz., Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji, wyd. PIB, Radom - Poznań 2013.
 5. Gierszewska G., Kompetencje strategiczne na poziomie organizacji, w: Zarządzanie kompetencjami w organizacji, red. naukowa E. Masłyk-Musiał, Ofic. Wyd. WSM, Warszawa 2005.
 6. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 7. Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002.
 8. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, wyd. Czytelnik, "Nowoczesność" AE w Krakowie, Kraków 1994
 9. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku - wyzwania, Klasyka Biznesu, New Media 2010.
 10. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 11. Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 12. Frey B.S., M. Osterloh M., Przestańmy uzależniać płace od wyników, "Harvard Business Review Polska" luty 2012.
 13. Holstein-Beck M., Uwspółcześnione funkcje menedżerskie, "Problemy Zarządzania" nr 4/2008 (22). Menedżer i praca kierownicza. Wyd. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 14. Izdebski H., Od administracji publicznej do public goverance, "Zarządzanie Publiczne" 01/2007.
 15. Janasz W., Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie, w: Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, wyd. PWE, Warszawa 2008.
 16. Kaleta A., Procedura zarządzania strategicznego - uciążliwe ograniczenie czy warunek sukcesu, w: Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, pod red. R. Krupskiego, Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych 2003
 17. Kowalczyk L., Inżynieria innowacji w miejscu pracy, w: Inżynieria innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, pod red. L. Kowalczyka i F. Mroczko, Prace Naukowe T. 25, WWSZiP, Wałbrzych 2013.
 18. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 19. Krawiec J., Wprowadzenie, w: Biznes a kultura innowacyjności, Zeszyt 3, wyd. PKN ORLEN, Warszawa 2011.
 20. Masłyk-Musiał E., Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2005.
 21. Miroński J., Homo administratur czyli człowiek w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.
 22. Morawski M., Niemczyk J., Perechuda K., Stańczyk-Hugiet E., Zarządzanie. Kanony i trendy, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010.
 23. Mroziński M., Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa 2005.
 24. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 25. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Innowacyjne miejsce pracy źródłem wydajności i jakości zatrudnienia, opracowanie EKE-S, SC/034, Bruksela, 18 marca 2011 r.
 26. Penc J., Decyzje w zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1995.
 27. Rakowska A., Kompetencje współczesnego menedżera, w: Zarządzanie kompetencjami w organizacji, red. naukowa E. Masłyk-Musiał, Ofic. Wyd. WSM, Warszawa 2005.
 28. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 29. Simons S., Jak projektować stanowisko pracy o maksymalnej efektywności, w: Sprawna i efektywna organizacja, Wyd. HELION, Gliwice 2007.
 30. Wójcik-Kośla D., Kompetencje menedżera globalnego, w: Zarządzanie kompetencjami w organizacji, red. naukowa E. Masłyk-Musiał, Ofic. Wyd. WSM , Warszawa 2005.
 31. Wieczorek J., Efektywne zarządzanie kompetencjami - tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy, ODOK Sp. z o. o., Gdańsk 2008.
 32. Witaszek Z., Rozwój kompetencji menedżerskich przesłanka sukcesu organizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, rok LII, nr 4 (187).
 33. Wojtczuk-Turek A., Zachowania innowacyjne w pracy, wyd. Difin, Warszawa 2012.
 34. Żukowski P., Jak określić miejsce pracy, "Prawo Pracy" nr 4 kwiecień 2006.
Cited by
Show
ISSN
2084-2686
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu