BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Tadeusz Teofil (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Title
Czy globalizacja rozwiązuje problemy współczesnego świata? O globalizacji krytycznie
Does Globalization Solve the Problems of the Contemporary World? On Globalization Critically
Source
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2011, nr 4 (35), s. 67-78, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Globalizacja, Społeczne skutki globalizacji
Globalization, Social results of globalisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor kontynuuje swoją krytyczną ocenę procesu globalizacji. Przede wszystkim zwraca uwagę na zagrożenia, które przynosi żywiołowy proces globalizacji. Podnosi kwestię lekceważenia roli państwa we współczesnym świecie. W tym kontekście stawia fundamentalne pytanie: czy globalizacja zagraża demokracji? Niezaprzeczalnym faktem jest osłabianie kontaktów międzyludzkich w skali regionalnej i globalnej. Groźnym zjawiskiem jest także wzrost zagrożeń ekologicznych w krajach wysoko rozwiniętych, a zwłaszcza w krajach rozwijających się. Autor zwraca uwagę na wiele paradoksów związanych z liberalizacją handlu międzynarodowego i niekontrolowanych przepływów kapitałowych w globalnej gospodarce. Niebezpieczne staje się widmo neoprotekcjonizmu. Swoje rozważania kończy refleksją dotyczącą sposobów "ucywilizowania" globalizacji. (abstrakt oryginalny)

The author keeps criticizing the process of globalization. First of all, he draws attention to the threats originating from a spontaneous globalization process. He highlights the issue of disregarding the role of the state in the contemporary world. And addressing this problem, he asks a question: does globalization pose a threat to democracy? The weakening of inter-personal contacts on a regional and global scale is an unquestionable fact. Another dangerous phenomenon is an increase in ecological threats in highly developed countries and especially developing countries. The author highlights many paradoxes connected with the liberalization of international trade and uncontrolled capital flows in the global economy. A phantom of neo-protectionism is becoming a danger. He ends his considerations with a reflection on the ways of "civilizing" globalization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Flejterski S., Wahl P., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
 2. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
 3. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, (wydanie drugie zmienione), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.
 4. Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 5. Kaczmarek T.T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009.
 6. Kaczmarek T.T., Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa, Difin, Warszawa 2004.
 7. Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2011.
 8. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 9. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, FELBERG SJA, Warszawa 2001.
 10. Szymański W., Globalizacja, wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 11. Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
 12. Zorska A. (red.), Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, Difin, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
2081-5913
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu