BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fiszer Józef M. (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Title
Istota, przesłanki i perspektywy modernizacji Unii Europejskiej
The Essence, Premises and Perspectives of Modernization of the European Union
Source
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2011, nr 4 (35), s. 107-123, bibliogr. 35 poz.
Keyword
Modernizacja, Polityka zagraniczna
Modernization, Foreign policy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy Unia Europejska potrzebuje kolejnej modyfikacji, czy raczej niezbędna jest jej modernizacja? Autor dowodzi tutaj, że UE potrzebuje pilnie modernizacji, czyli unowocześnienia i uwspółcześnienia, zarówno jeśli idzie o jej system polityczny, proces podejmowania decyzji, jak i politykę wewnętrzną i międzynarodową, ale musi ona być mądra, przemyślana, dobrze przygotowana oraz konsekwentnie przeprowadzona. Autor podkreśla, że UE nie może tutaj popełnić błędów M. Gorbaczowa czy W. Putina, a modernizacja nie może zakończyć się jej erozją i rozpadem, gdyż konsekwencje tego byłyby porażające dla Europy i całego świata. Tezą główną artykułu jest stwierdzenie, że Unia Europejska, aby mogła się zmodernizować, pilnie potrzebuje nowej aksjologii i więcej demokracji oraz nowych wizjonerów, przywódców nowego typu, autorytetów moralnych i politycznych, ludzi ideowych i zaangażowanych w ową modernizację. Oczywiście - podkreśla J.M. Fiszer - Unia Europejska potrzebuje też nowych reform i nowej strategii, w centrum których powinni być obywatele i ich problemy. UE i w ogóle Europa - pisze autor - powinny też jak najszybciej zaoferować światu swoją nową tożsamość i włączyć się aktywnie w proces budowy nowego multipolarnego ładu międzynarodowego. (abstrakt oryginalny)

The present article aims to answer a question whether the European Union needs another modification or rather its modernization is indispensable. The author proves that the European Union urgently needs modernization, i.e. updating its political system, decision making process as well as domestic and foreign policy, but this must be wise, deliberate, well prepared and implemented consistently. The author highlights that the European Union cannot repeat Gorbachev's or Putin's mistakes, and the modernization cannot end with its erosion and decomposition because the consequences would be disastrous for Europe and the whole world. The main thesis of the article is a statement that, in order to modernize, the European Union urgently needs new axiology, more democracy and new visionaries, new type of leaders, moral and political authorities, idealistic people committed to this modernization. Obviously, as J.M. Fiszer highlights, the European Union also needs new reforms and new strategies with the citizens and their problems in the center of interest. The author writes that the European Union and Europe in general should offer the world its identity and take active part in the process of building a new multi-polar international system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ash T.G., Unia zostaje w tyle, "Gazeta Wyborcza", 10-11.I.2009.
 2. Baczyński J., Czy porwiemy Europę?, "Polityka", 6-12.VII.2011.
 3. Baszkiewicz J., Gaśnie duch rewolucji, [w:] S. Zawiślański, Trudne łatwe czasy. Rozmowa z humanistami, Wydawnictwo "Skorpion", Warszawa 2011.
 4. Betz H.G., Warunki sukcesu (klęski) - populistycznych partii radykalnej prawicy we współczesnych systemach demokratycznych, [w:] Y. Meny, Y. Surel (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007.
 5. Biernacka P., Tunezja czyli od czego się zaczęło, "Stosunki Międzynarodowe" 2011, nr 71- 72.
 6. Bryc A., Rosja w XX wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 7. Cichocki M., Północ i Południe. Dwie Europy, "Gazeta Wyborcza", 21.VII.2010.
 8. Ciechański J., Problem modernizacji Unii Europejskiej w świetle strategii Europa 2020. Problem zmiany paradygmatu integracyjnego, [w:] J. Adamowski, K.A. Wojtaszczyk (red.), Strategia rozwoju Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 9. Domasłowski A., Widmo buntu krąży po Europie. Wrze w Hiszpanii, Grecji, Portugalii, "Polityka", 1-7.VII.2011.
 10. Duszczyk M., Od Strategii Lizbońskiej do Europa 2020 - lekcja dla Unii Europejskiej, [w:] J. Adamowski, K.A. Wojtaszczyk (red.), Strategia rozwoju Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 11. Feny J., Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
 12. Fiszer J.M., Władimir Putin - dlaczego zaufała mu cała Rosja? Specyficzne formy przywództwa politycznego, [w:] T. Bodio, W. Jakubowski (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, T. II, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 13. Fiszer J.M., Konsekwencje polityczne członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Fakty i mity, [w:] J.M., Fiszer (red.), Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, ISP PAN, Warszawa 2009.
 14. Fiszer J.M. (red.), Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ISP PAN, Warszawa 2011.
 15. Grosse T.G., Europa na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 16. Giddens A., Europe in the Globar Age, Polity Press, UK-USA, London 2006.
 17. Gorbaczow M., Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.
 18. Karaganow S., Europa i Rosja. Postawmy na Związek, "Gazeta Wyborcza", 28-29.VIII.2010.
 19. Konopacki S., Pięć lat po akcesji, "Przegląd Polityczny" 2009, nr 7.
 20. Kopka A., Populizm lewicowy w Europie na przykładzie partii "Die Linke" w Republice Federalnej Niemiec, "Przegląd Politologiczny", nr 4/2010.
 21. Kubiak K., Źródła ludowego gniewu, "RAPORT. Wojsko. Technika. Obronność", nr 2/11, 2011.
 22. Malendowski W., Suwerenność państw w procesie integracji europejskiej, "Przegląd Politologiczny", nr 4/2010.
 23. Marciniak W., Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
 24. Marples D.R., Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Ossolineum, Wrocław 2006.
 25. Mikiewicz P., Kierunki ewolucji Unii Europejskiej na tle wyzwań globalnych, "Przegląd Politologiczny", nr 4/2010.
 26. Moroska A., Prawicowy populizm a eurosceptycyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligii Polskich Rodzin w Polsce), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 27. Parzymies S., Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych, [w:] S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.
 28. Romanowski R., Juan będzie już wkrótce walutą światową, "Puls Biznesu", 30.V2011.
 29. Słownik wyrazów obcych PWN, J. Tokarski (red.), PWN, Warszawa 1980.
 30. Smoczyński W., Europa się chwieje, "Polityka", 29.VI.-5.VII.2011.
 31. Sowiński S., Kościół szansą polskiej prezydencji, prezydencja szansą Kościoła, [w:] P. Burgoński, S. Sowiński (red.), Od akcesji do prezydencji. Kościół katolicki w Polsce i Unia Europejska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 32. Tatu M., Gorbatchev. L'U.R.S. S va -1- elle changer?, Le Centurion, Paris 1987.
 33. Van der Eijk C., Franklin M., Potential for Contestation on European Matters at National Elections in Europe, [w:] G. Marks, M.R. Steenbergen (red.), European Integration and Political Conflict, Cambridge 2004.
 34. Winiecki J., Nowe skrzydła smoka, "Polityka", 12.II.2011.
 35. Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, PISM, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
2081-5913
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu