BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurek Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Rybacki Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Próba zastosowania teorii Leibensteina do analizy zachowań inwestorów na rynku kapitałowym
An Attempt to Apply Leibenstein's Theory to Investors' Behaviour Analysis
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 219-229, rys., bibliogr. 7 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Rynek kapitałowy, Ryzyko inwestycyjne, Racjonalność zachowań, Stopa zwrotu
Capital market, Investment risk, Rationality of behavior, Rate of return
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie ogólnego mechanizmu wpływu stopnia racjonalności decyzji na podejmowane przez inwestorów ryzyko oraz na oczekiwaną przez nich stopę zwrotu. Realizując ten cel, zaprezentowano ogólną charakterystykę teorii racjonalności selektywnej Leibensteina, co stanowiło podstawę uporządkowania różnych rodzajów racjonalności działań. To z kolei pozwoliło na zaprezentowanie mechanizmu wpływu stopnia racjonalności działań na podejmowane ryzyko inwestycyjne i, w konsekwencji, na oczekiwaną stopę zwrotu. (abstrakt oryginalny)

This article aims to present a general mechanism of the influence of the level of rationality of decision-making on risk and expected rate of return. To realize this goal the sketch of H. Leibenstein's selective rationality theory was provided. This made possible the recognition and adjustment of different kinds of rationality of decision-making. This in turn enabled showing the mechanism of the influence of rationality of decision-making on undertaking the investment risk and, consequently, on expected rate of return. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czerwonka M., Gorlewski B. (2008), Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  2. Jajuga K. (2012), Teoria portfela i modele rynku kapitałowego, [w:] Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Kowalski R. (2005), Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 55-70.
  4. Leibenstein H. (1988), Poza schematem homo oeconomicus. Nowe podstawy mikroekonomii, PWN, Warszawa.
  5. Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
  6. Zaleśkiewicz T. (2003), Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów, GWP, Sopot.
  7. Zielonka P. (2004), Finanse behawioralne, [w:] Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Sopot.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu